Inloggen

Verantwoording en toezicht

Governance

Leystromen onderschrijft de Governancecode en handelt naar deze code. De Governance Code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.


Visitatie

Corporaties laten zich elke 4 jaar door een onafhankelijke organisatie beoordelen. Dat heet 'visitatie'. De visitatiecommissie onderzoekt onze maatschappelijke prestaties in relatie tot onze financiële mogelijkheden. En we krijgen verbeterpunten. 

Visitatierapport 2018

In 2018 is de periode 2014 – 2017 onderzocht. Het totaalcijfer over deze periode is 7,3. Bij de vorige visitatie scoorden we een 5,9. We hebben dan ook grote stappen gezet. De betaalbaarheid van onze woningen, de leefbaarheid van onze wijken en de kwaliteit van onze dienstverlening zijn goed. En onze klanten en relaties zijn tevreden over onze prestaties en samenwerking.

Benieuwd naar het visitatierapport?

Visitatierapport

Bestuurlijke reactie

Infographic met cijfers en toelichting


Prestatieafspraken

Met gemeenten en huurdersverenigingen leggen we prestatieafspraken vast. Het gaat over concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkhuisvestingsbeleid.

Prestatieafspraken ABG-gemeenten 2022

Prestatieafspraken Oisterwijk 2022

Evaluatie Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken 2020- 2023

Prestatieafspraken 2019 -2022

Prestatieafspraken 2018-2021

Prestatieafspraken 2017-2020

Prestatieafspraken 2016


 

 

Wij maken afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen

Integriteit

Woningcorporaties hebben een maatschappelijke taak: het zorgen voor een goede huisvesting voor de lagere inkomensgroepen. Dat vraagt om professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit.

Wij hebben een publieke functie. De samenleving merkt en ziet veel van wat wij doen. We spreken daarom niet alleen procedures met elkaar af. Maar maken ook afspraken over hoe we met elkaar, met derden, met eigendommen en met (vertrouwelijke) informatie omgaan. U leest deze afspraken hier.

Er is een landelijk Meldpunt Integriteit Woningcorporaties waar u alle zaken kunt melden die betrekking hebben op schending van de integriteit door woningcorporaties. U vindt daarover meer informatie hier.   

 

 

 


KWH

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan de wensen van onze klanten. En dat we onze dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren.

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) toetst door continue metingen of wij voldoen aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. Onze klanten worden hierover bevraagd: ervaringen van onze klanten zijn dus bepalend!

Wij werken volgens de normen van KWH

Onze dienstverlening wordt het hele jaar door gemeten. Zo zien we direct of de kwaliteit op het vereiste niveau ligt of dat we moeten bijsturen

Onderdeel
Algemene dienstverlening
Woning zoeken
Nieuwe woning
Huur opzeggen
Reparaties
Onderhoud
Totaal

Score
7,5
7,9
7,9
8,1
8,0
7,4
7,8


Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt corporaties. Dit integraal toezicht is gericht op governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen. In oordeelsbrieven, toezichtbrieven en andere documenten zijn de bevindingen van de Autoriteit woningcorporaties te zien. Klik hier voor een overzicht van deze documenten voor Leystromen.