Inloggen

Servicekosten

Het kan zijn dat u – naast de kale huur – servicekosten betaalt.

Servicekosten zijn alle kosten die u bovenop de kale huurprijs betaalt voor alles wat te maken heeft met de algemene ruimtes in uw woongebouw of woning. Voor dat geld leveren wij bepaalde leveringen en diensten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak of de inzet van een huismeester.  Ook kosten voor water, gas en elektriciteit kunnen deel uitmaken van uw servicekosten.

U betaalt servicekosten via een voorschot. In de afrekening wordt het verschil verrekend tussen wat u betaald heeft (voorschotten) en wat u had moet betalen (werkelijke kosten). Soms moet u bijbetalen, soms krijgt u geld terug.

 

Heeft u nog vragen of wilt u uw voorschot aanpassen?

Neem dan telefonisch contact met ons op via: 088 031 33 00 of stuur een e-mail naar: servicekosten@leystromen.nl.


Veelgestelde vragen bij servicekosten

Wanneer ontvang ik een afrekening van de servicekosten?

Binnen 6 maanden na het eind van het kalenderjaar waarin u de servicekosten heeft betaald, ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni van een bepaald jaar, de afrekening over het voorgaande kalenderjaar ontvangt.

Welke informatie moet er staan op een afrekening servicekosten?

Op een afrekening servicekosten moet voor iedere kostensoort apart het aandeel worden vermeld dat u daarin heeft. Ook moet uw aandeel worden vermeld in de totale werkelijke kosten.

Hebben mijn servicekosten invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, u kunt bepaalde servicekosten bij de kale huurprijs optellen. Het gaat om de maandelijkse kosten van de volgende services:

• elektriciteitskosten voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten

• schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten

• kosten voor de diensten van een huismeester/beheerder

U mag maximaal €12 bij de kale huurprijs optellen, ook als u een hoger bedrag betaalt.

Vallen onderhoudskosten onder servicekosten?

Het onderhoud waar wij als verhuurder toe verplicht zijn, kan niet in de servicekosten worden doorberekend. Dat kan  wel als u met ons heeft afgesproken dat Leystromen onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden verricht die op grond van de wet en het 'Besluit kleine herstellingen' door de huurder moeten worden gedaan.

In de brief die ik ontvangen heb van Leystromen staat dat ik geld terug krijg. Wanneer wordt dit op mijn rekening gestort?

Het door u te ontvangen bedrag wordt z.s.m. (uiterlijk binnen 30 dagen) op uw rekening bijgeschreven.


In de brief die ik ontvangen heb van Leystromen staat dat ik geld moet bijbetalen. Hoe kan ik dat het beste doen?

Als u ons machtigde voor uw betalingen, wordt het door u te betalen bedrag binnen 30 dagen na datum dagtekening van uw rekeningnummer afgeschreven. Maakt u gebruik van AcceptEmail? Dan ontvangt u een acceptmail voor uw betaling. In elk ander geval zult u uw bank opdracht tot betaling moeten geven. 

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u daadwerkelijk heeft gehuurd (deze periode kan dus afwijken van de periode dat u er daadwerkelijk heeft gewoond).


Als ik verhuis, ontvang ik dan meteen een afrekening servicekosten?

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. U ontvangt namelijk een aandeel in de totale kosten. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Het is dus belangrijk om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens aan Leystromen door te geven.


Kan Leystromen de maandelijkse voorschotten wijzigen?

Het voorschot servicekosten kan 1 keer per jaar worden aangepast. De kosten van diensten kunnen lager of hoger worden. Een aanpassing van het voorschot vindt plaats om te voorkomen dat de jaarlijkse afrekening flink afwijkt van de betaalde voorschotten. Het voorschot blijft wel altijd een inschatting. Er is dus nooit met zekerheid te zeggen of u met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen.

In de brief over de jaarlijkse huuraanpassing (die u voor 1 mei ontvangt) geeft Leystromen aan hoe de voorschotbedragen vanaf 1 juli eruit zien.


Is er een (wettelijk) maximum dat een verhuurder mag vragen voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?

Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Bij servicekosten gaat het om een voorschot op de kosten die worden gemaakt door de verhuurder. Dus hoe hoger deze kosten, hoe hoger uw voorschot servicekosten.Hoe is de afrekening stookkosten opgebouwd?

De afrekening bestaat uit 2 soorten kosten: 

- vaste kosten: deze kunt u niet beïnvloeden. Ze worden over bewoners verdeeld aan de hand van bijvoorbeeld de grootte van de woning.

- variabele kosten: uw eigen warmteverbruik. Hierop heeft u zelf invloed. 


Ik ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat nu?

U kunt de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de hoogte. Oordeelt de Huurcommissie dat het voorschotbedrag sterk afwijkt van de te verwachten servicekosten, dan stelt de commissie een lager bedrag vast. Natuurlijk probeert Leystromen er eerst met u uit te komen.


Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afrekening van Leystromen?

Neem dan altijd contact met ons op. Als het nodig is, maakt de betreffende woonmakelaar een afspraak met u. Als u er uiteindelijk niet met ons uitkomt, dan kunt u uw bezwaar kenbaar maken bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Kan de Huurcommissie over alle geschillen over bijkomende kosten uitspraak doen?

De Huurcommissie kan alleen uitspraak doen in geschillen over de kosten van service voor wonen (de woonservicekosten). Zorgservicekosten (bijvoorbeeld alarmering of maaltijden) vallen niet onder deze servicekosten. Geschillen over zorgservicekosten kunnen alleen aan de rechter worden voorgelegd.


Moet ik de afrekening nu wel of niet betalen als ik voor de afrekening servicekosten een huurcommissiezaak start?

Wanneer u een afrekening heeft ontvangen van Leystromen waarin wij u vragen een bedrag te betalen, dan bent u verplicht dat bedrag te betalen. De Huurcommissie zal bekijken of de in rekening gebrachte bedragen voldoen aan de geldende wettelijke voorschotten of beoordeelt of die bedragen als redelijk zijn aan te merken.

Ik heb een geliberaliseerd huurcontract en ben het niet eens met mijn (afrekening) servicekosten. Wat nu?


U kunt uw geschil over de (afrekening) servicekosten niet voorleggen aan de Huurcommissie. In geval van geliberaliseerde verhuur kan alleen de rechter een uitspraak doen.Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te accepteren?

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van Leystromen tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd. Ook als u niet akkoord bent gegaan met die wijziging bent u daaraan toch gebonden. U kunt dan wel binnen 8 weken nadat wij u hebben laten weten dat 70% wel akkoord is gegaan, aan de rechter vragen of die wijziging redelijk is.


Waar betaal ik administratiekosten voor?

Dit zijn kosten die we moeten maken voor de administratie en verrekening van de servicekosten. Zoals het boeken en betalen van facturen, het opstellen van afrekeningen, het berekenen van verdeelsleutels, het opmaken van een voorstel met nieuwe voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de afrekeningen, etc. Het percentage voor administratiekosten is vastgesteld op 5% van de werkelijke servicekosten.  

Inkooptarieven gas en elektra inclusief BTW

De inkooptarieven gelden voor alle bewoners van Leystromen, die betalen aan Leystromen voor individueel of gezamenlijk elektra of gasverbruik via de servicekosten. Woont u in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VVE)? Dan kunt u de tarieven voor elektra en gas opvragen bij de VVE.

Tarieven afrekening
De bovenstaande tarieven zijn niet de tarieven die u terugziet op uw afrekening servicekosten. In de tarieven op uw afrekening zijn namelijk ook nog andere kosten inbegrepen, zoals meetkosten en vastrecht. De bijkomende kosten zijn voor ieder complex verschillend. Daarom tonen wij op de website alleen de kale inkooptarieven.