Inloggen

Wijziging huishoudsamenstelling

Verandert er iets in de samenstelling van uw huishouden? Geef dit dan aan ons door!

De samenstelling van uw huishouden kan veranderen. Door overlijden, inwoning of samenwonen, door medehuren of juist doordat u apart gaat wonen. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst. Hieronder vindt u meer informatie en relevante formulieren om een ​​wijziging aan te vragen. Lees meer in de folders:  Ik ga verhuizen  en  Inwoning samenwonen en medehuren


Inwoning

Bij inwoning laat u iemand voor korte tijd bij u in de woning wonen. Inwoning is dus wat anders dan logeren. Laat u iemand voor langer dan 4 weken bij u inwonen, dan spreken we van inwoning. Voor inwoning heeft u toestemming van ons nodig. Hiermee voorkomt u namelijk meldingen van woonfraude. Inwoning is altijd voor een bepaalde tijd. 

 

Hoe vraag ik inwoning aan?

Dat kan heel eenvoudig door een Aanvraag inwoning/samenwonen te doen. Vergeet u niet het volgende document mee te sturen:

 • Verhuurdersverklaring van de verhuurder van uw toekomstige inwoner. In deze verklaring geeft de huidige verhuurder aan dat er geen sprake is van huurachterstand of overlast. Als uw inwoner huurder is van Leystromen, is een verhuurdersverklaring niet nodig.
 • Kopieën van uw legitimatiebewijs en van het legitimatiebewijs van de
  toekomstige inwoner.
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie van u en
  van de toekomstige inwoner (af te halen bij de gemeente).

Wat zijn rechten en plichten bij inwoning?

 • De inwoner heeft geen recht op overname van de woning wanneer u vertrekt.  
 • De inwoner heeft ook geen rechten of plichten in relatie tot Leystromen.
 • De inwoner moet de woning verlaten hebben als u de sleutels bij ons inlevert.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw medebewoners. Bezorgen zij overlast aan omwonenden? Dan spreken wij u daarop aan.

Samenwonen

Wanneer u uw partner voor onbepaalde tijd bij u in de woning wilt laten wonen, noemen we dit samenwonen. Ook hiervoor heeft u toestemming van ons nodig. 

 

Hoe vraag ik samenwonen aan?

Dat kan eenvoudig door een Aanvraag inwoning/samenwoning te doen. Vergeet u niet het volgende document mee te sturen:

 • Verhuurdersverklaring van de verhuurder van uw partner. In deze verklaring geeft de huidige verhuurder aan dat er geen sprake is van huurachterstand of overlast. Is uw partner huurder van ons, dan hoeft hij of zij geen verhuurdersverklaring in te vullen.
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie van uw partner.
 • Kopie van ID-kaart

Wat zijn rechten en plichten bij samenwonen?

Uw partner heeft geen recht op overname van de woning wanneer u vertrekt.

 • Uw partner heeft ook geen rechten of plichten in relatie tot Leystromen. 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw partner en wordt aangesproken wanneer uw partner overlast veroorzaakt of vernieling aan de woning doet.
 • Na een gemeenschappelijke duurzame huishouding van tenminste 2 jaar kunt u gezamenlijk medehuur aanvragen. Hiermee krijgt uw partner dezelfde rechten en plichten als u.

 

Medehuren

Bij medehuur krijgt de persoon die bij u inwoont dezelfde rechten en plichten als u. U bent dan de hoofdhuurder en de andere persoon is medehuurder. Vaak gaat het bij medehuur om uw partner met wie u al samenwoont, maar ook familieleden of vrienden kunnen medehuur aanvragen. Voor medehuur geldt een aantal voorwaarden. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor medehuur?

 • Er is een gemeenschappelijke huishouding. Dit toont u aan met bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening, een verzekeringspolis die op allebei uw naam staat of andere zaken die met wonen te maken hebben en die u gezamenlijk heeft afgesloten.
 • U woont minimaal 2 jaar samen. U toont dit aan met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie (verkrijgbaar bij de gemeente). 
 • Het verzoek mag niet de bedoeling hebben om de aspirant-medehuurder op korte termijn de positie van hoofdhuurder te verschaffen (na verhuizing van de hoofdhuurder).
 • De medehuurder is financieel in staat om aan de huurverplichting te voldoen.

Hoe vraag ik medehuur aan?

Dat kan heel eenvoudig door een Aanvraag medehuur te doen. Vergeet u niet de volgende documenten mee te sturen:

 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie van de toekomstige medehuurder.
 • Bewijzen van gemeenschappelijke huishouding, bijvoorbeeld een afschrift van een gezamenlijke rekening of verzekering.

Wat zijn rechten en plichten bij medehuur?

 • Huurder en medehuurder zijn allebei aansprakelijk voor alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst.
 • De medehuurder is net als de hoofdhuurder aansprakelijk voor eventuele huurschuld.
 • De medehuurder is ook aansprakelijk voor de veranderingen die de hoofdhuurder heeft aangebracht aan de woning en voor eventuele schade in de woning.

Welke gevolgen heeft het als je medehuurder wordt?

Wanneer je medehuurder wordt zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten.

 • Toeslagen kunnen veranderen. Check daarom altijd bij de belastingdienst welke invloed dit heeft op uw toeslagen.
 • Uw inschrijving bij Woning in zicht komt te vervallen. Het is daarom belangrijk om u opnieuw in te schrijven bij Woning in zicht als u als woningzoekende ingeschreven wilt blijven.

 

Medehuur bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is er volgens de wet automatisch sprake van juridisch medehuur. Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Laat het ons dan weten door ons een kopie van het bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap te sturen. Wij passen het huurcontract niet aan, maar u ontvangt van ons een schriftelijk bericht dat de naam van uw partner is toegevoegd in onze administratie. Als u gaat samenwonen, kunt u pas na 2 jaar medehuur aanvragen. 

Komen kinderen in aanmerking voor medehuur?

Kinderen verlaten meestal op een bepaald moment het ouderlijk huis. Om die reden komen zij in principe niet in aanmerking voor medehuur.

Wanneer eindigt medehuur?

Medehuur eindigt automatisch als de medehuurder niet meer in de woning woont. Zegt de hoofdhuurder de huur op dan heeft de medehuurder in principe het recht hoofdhuurder te worden. Bij het overlijden van de hoofdhuurder wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder.

Apart gaan wonen

Soms komt het voor dat een van beide huurders de woning wil verlaten en de ander achterblijft. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of het beëindigen van samenwoning. Staat de  huurovereenkomst op uw beider naam? Dan is  het belangrijk dat de vertrekkende huurder zijn/haar huurrecht van de woning opzegt. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij huuropzegging. Voor het opzeggen van het huurrecht gebruikt u het formulier opzegging huurrecht.

De vertrekkende huurder moet niet vergeten het huurrecht op te zeggen!

Huisbewaring

In uw huurcontract staat dat u uw huurwoning niet leeg mag laten staan als u (tijdelijk) niet in de woning woont. Als u een tijdje ergens anders gaat wonen, kan huisbewaring een oplossing zijn. Iemand anders woont dan tijdelijk in uw woning. U vraagt daarvoor, samen met degene die huisbewaarder wil zijn, toestemming via het formulier Aanvraag huisbewaring.

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaring?

•  U heeft met ons een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;
•  U vraagt vooraf schriftelijk toestemming bij Leystromen;
•  De huisbewaring duurt minimaal 3 en maximaal 12 maanden;
•  U zoekt zelf een huisbewaarder;
•  U heeft niet eerder toestemming voor huisbewaring bij ons aangevraagd;
•  Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, stelt u een zaakwaarnemer aan (een ander persoon dan de huisbewaarder);
•  We leggen de afspraken vast in een huisbewaringsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ondertekend door u, de huisbewaarder en Leystromen;
•  Bij ondertekening van de huisbewaringsovereenkomst zegt u schriftelijk uw huur op per einddatum van de huisbewaring (voor als u besluit niet naar de woning terug te keren na afloop van de huisbewaring).

Wat zijn situaties waarin toestemming voor huisbewaring gegeven kan worden?

 • Tijdelijk werk of studie in het buitenland;
 • Langdurige opname voor verpleging of verzorging;
 • Een lange reis;
 • Proef-samenwonen. Huurder gaat dan op proef samenwonen in het huis van zijn of haar partner.

Bij overlijden

Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet een heleboel zaken regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen. Als de huurder overlijdt, kunnen achterblijvende bewoners niet in alle gevallen in de woning blijven wonen. Wij hebben de verschillende situaties voor u op een rij gezet.

Echtgenoot, partner of medehuurder
Is er sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuur, dan wordt de achterblijvende persoon automatisch huurder. Hij of zij zet dan de huurovereenkomst voort. Het is verstandig om de huurovereenkomst op naam van de achtergebleven bewoner te zetten. Hiervoor is het overleggen van de overlijdensakte voldoende. 
 

 

Samenwonen
Woonde u samen, dan kunt u ook na het overlijden van de huurder nog medehuur bij ons aanvragen. U moet dit binnen zes maanden na het overlijden van de huurder doen, maar liefst zo snel mogelijk. Om medehuur aan te vragen adviseren wij u contact met ons op te nemen.
 

Andere situaties
In alle andere situaties kunnen personen die bij de overledene inwoonden geen aanspraak maken op de huurwoning. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege 2 maanden na de maand van overlijden. De erfgenamen moeten tot het einde van de huurperiode de huur betalen. Volgens de wet mag u de termijn verkorten tot 1 maand en verlengen tot 6 maanden. Wij adviseren u in dat geval contact met ons op te nemen.