Inloggen

Voorrang

Voorrang betekent dat u extra inschrijftijd krijgt. Hoe meer inschrijftijd, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning. Hieronder vindt u een toelichting bij voorrang.

Voorrang met extra inschrijftijd

Voor het aanvragen van extra inschrijftijd moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U moet uw woning verlaten omdat u en uw partner uit elkaar gaan. 
• U heeft zorgplicht over minderjarige kinderen.
• U mag niet langer dan 1 jaar geleden gescheiden zijn.
• U moet korter dan 86 maanden ingeschreven staan als woningzoekende.

Om extra inschrijftijd aan te vragen, gebruikt u het aanvraagformulier. Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle gevraagde gegevens compleet zijn. U kunt het formulier met bijlagen naar ons sturen.

Schriftelijke uitslag
Wij toetsen uw aanvraag aan onze voorwaarden. En laten u zo snel mogelijk weten of u in aanmerking komt voor extra inschrijftijd. Ook als u niet in aanmerking komt, krijgt u van ons bericht. Wordt extra inschrijftijd toegekend? Dan vullen wij uw huidige inschrijftijd aan tot maximaal 86 maanden.

Ook met voorrang moet u zelf op ons huuraanbod reageren.

Voorrang bij toewijzing met een WMO-verhuisverklaring

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met een rollator of rolstoel? Dan bent u op zoek naar een toegankelijke woning, ook wel inleunwoning, aanleunwoning, seniorenwoning of nultredenwoning genoemd.

Met een WMO-indicatie kunt u voorrang krijgen. U krijgt een verhuisverklaring of verhuiskostenvergoeding als uw huidige woning door lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en deze niet eenvoudig geschikt te maken is. U vraagt de WMO-indicatie aan via uw gemeente. Dit kan alleen als hier medische of ergonomische redenen voor zijn.

Als de indicatie voldoet aan de voorwaarden, registreren we deze op uw inschrijving. U reageert dan met voorrang op woningen die rolstoel of rollator toegankelijk zijn.

Mail uw WMO-verhuisverklaring naar info@leystromen.nl of naar info@woninginzicht.nl of geef deze af bij Leystromen of één van de aangesloten woningcorporaties.

Voorrang op basis van urgentie

In dit geval beoordeelt een onafhankelijke urgentiecommissie uw aanvraag. Download hier het aanvraagformulier. Zorgt u ervoor uw aanvraag compleet is ingevuld, ondertekend en dat alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

Stuur de complete aanvraag met bijlagen in één bestand per e-mail naar info@urgentie-commissie.nl of per post naar Urgentiecommissie, Postbus 29, 5000 AA Tilburg.

Toekenning van urgentie

Urgentie wordt toegekend als

• U structureel fysiek of geestelijk ernstig wordt bedreigd.
In dat geval hebben we bij uw aanvraag de volgende bewijsstukken nodig: een kopie van uw aangifte bij de politie, een rapport van een (vertrouwens)arts en van een maatschappelijke instelling.
• Uw woonlasten te hoog zijn voor uw gezinsinkomen.
In dat geval hebben we bij uw aanvraag een kopie nodig van de brief hierover van de gemeente. In deze brief staat dat u een woonkostentoeslag krijgt en dat u verplicht bent te verhuizen.
• U uw eigen woning verkoopt vanwege financiële problemen. In dat geval hebben we bij uw aanvraag bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat verkoop van de woning voor u de enige mogelijkheid is om een openbare verkoop te voorkomen. Verder hebben we bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat u geen schuld heeft aan de financiële problemen.
Voorwaarden
Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de situaties, die hierboven en op het aanvraagformulier worden beschreven.
• U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woning in Zicht.
• Uw inschrijfduur is korter dan 80 maanden. (De gemiddelde inschrijfduur, wordt jaarlijks vastgesteld.)
• Uw inschrijving is actief (U heeft geen huurschuld of ontruiming).
• U woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.
• Uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen is maximaal €40.349.

Urgentie wordt niet toegekend als

• Uw situatie voldoet niet aan één van de criteria.
• U voldoet niet aan één van de voorwaarden.
• De aanleiding van de situatie is uw scheiding of relatiebreuk. U komt hiervoor nooit in aanmerking voor urgentie. U kunt in deze situatie wel in aanmerking komen voor extra inschrijfduur als u zorgplicht heeft over minderjarige kinderen.