Inloggen

Voorrang

Voorrang betekent dat u extra inschrijftijd krijgt. Hoe meer inschrijftijd, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning. Hieronder vindt u een toelichting bij voorrang.

Extra inschrijftijd op basis van relatiebreuk

Moet u uw woning verlaten omdat u en uw partner uit elkaar gaan? En heeft u de zorg voor 1 of meer minderjarige kinderen? Dan kunt u extra inschrijftijd aanvragen.

Om voor extra inschrijftijd in aanmerking te komen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • U en uw partner gaan uit elkaar; én
  • U staat niet langer dan 91 maanden ingeschreven; én
  • U staat als enige aanvrager op de inschrijving - buiten uw meeverhuizende kind(eren); én
  • U kunt aantonen dat u de zorgplicht heeft (minimaal co-ouderschap) voor 1 of meer minderjarige kinderen; én
  • De echtelijke woning is niet aan u toegewezen of u kunt niet in de gezamenlijke woning blijven omdat de relatie is verbroken; én
  • U levert het formulier en de bewijsstukken in binnen 1 jaar na de echtscheiding (na de rechterlijke uitspraak) of binnen 1 jaar na het verbreken van de samenleving.

Om extra inschrijftijd aan te vragen, gebruikt u het online aanvraagformulier op de website van Woning in Zicht. Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle gevraagde gegevens compleet zijn.

Schriftelijke uitslag
Wij toetsen uw aanvraag aan onze voorwaarden. En laten u zo snel mogelijk weten of u in aanmerking komt voor extra inschrijftijd. Ook als u niet in aanmerking komt, krijgt u van ons bericht. Wordt extra inschrijftijd toegekend? Dan vullen wij uw huidige inschrijftijd aan tot maximaal 91 maanden.

Let wel: Ook met extra inschrijftijd zoekt u zelf naar een woning door actief te reageren via Woning in Zicht. U krijgt dus niet vanzelf een woning toegewezen. Na 1 jaar vervalt de extra inschrijftijd. Deze kan niet worden verlengd.

Ook met voorrang moet u zelf op ons huuraanbod reageren.

Voorrang bij toewijzing met een WMO-verhuisverklaring

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met een rollator of rolstoel? Dan bent u op zoek naar een toegankelijke woning, ook wel inleunwoning, aanleunwoning, seniorenwoning of nultredenwoning genoemd.

Met een WMO-indicatie kunt u voorrang krijgen. U krijgt een verhuisverklaring of verhuiskostenvergoeding als uw huidige woning door lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en deze niet eenvoudig geschikt te maken is. U vraagt de WMO-indicatie aan via uw gemeente. Dit kan alleen als hier medische of ergonomische redenen voor zijn.

Als de indicatie voldoet aan de voorwaarden, registreren we deze op uw inschrijving. U reageert dan met voorrang op woningen die rolstoel of rollator toegankelijk zijn.

Mail uw WMO-verhuisverklaring naar info@leystromen.nl of naar info@woninginzicht.nl of geef deze af bij Leystromen of één van de aangesloten woningcorporaties.

Voorrang op basis van urgentie

Moet u uw woning gedwongen verkopen of zijn uw woonlasten te hoog en ontvangt u daarom woonkostentoeslag? Of heeft u te maken met structureel geweld?

Dan kunt u een aanvraag voor urgentie indienen bij een onafhankelijke urgentiecommissie. Alle benodigde informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier vind u op de website van de Urgentie Commissie.

Toekenning van urgentie

Urgentie wordt toegekend als

• U structureel fysiek of geestelijk ernstig wordt bedreigd.
In dat geval hebben we bij uw aanvraag de volgende bewijsstukken nodig: een kopie van uw aangifte bij de politie, een rapport van een (vertrouwens)arts en van een maatschappelijke instelling.
• Uw woonlasten te hoog zijn voor uw gezinsinkomen.
In dat geval hebben we bij uw aanvraag een kopie nodig van de brief hierover van de gemeente. In deze brief staat dat u een woonkostentoeslag krijgt en dat u verplicht bent te verhuizen.
• U uw eigen woning verkoopt vanwege financiële problemen. In dat geval hebben we bij uw aanvraag bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat verkoop van de woning voor u de enige mogelijkheid is om een openbare verkoop te voorkomen. Verder hebben we bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat u geen schuld heeft aan de financiële problemen.
Voorwaarden
Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de situaties, die hierboven en op het aanvraagformulier worden beschreven.
• U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woning in Zicht.
• Uw inschrijfduur is korter dan 80 maanden. (De gemiddelde inschrijfduur, wordt jaarlijks vastgesteld.)
• Uw inschrijving is actief (U heeft geen huurschuld of ontruiming).
• U woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.
• Uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen is maximaal €40.349.

Urgentie wordt niet toegekend als

• Uw situatie voldoet niet aan één van de criteria.
• U voldoet niet aan één van de voorwaarden.
• De aanleiding van de situatie is uw scheiding of relatiebreuk. U komt hiervoor nooit in aanmerking voor urgentie. U kunt in deze situatie wel in aanmerking komen voor extra inschrijfduur als u zorgplicht heeft over minderjarige kinderen.