Inloggen

Wijkvernieuwing Militaire wijk in Rijen-Zuid

Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen gaan de militaire wijk in Rijen-Zuid vernieuwen. Dat doen zij in nauwe samenwerking met bewoners. Gezamenlijk zorgen betrokkenen er zo voor dat deze wijk qua woningen, woon- en leefomgeving ook naar de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te leven.

Toekomst
De woningen in deze wijk zijn bijna 70 jaar geleden gebouwd. Ook de inrichting van de wijk is nog van die tijd; een tijd waarin de auto nog geen vanzelfsprekendheid was. Aanleiding om met wijkvernieuwing aan de slag te gaan. En de wijk klaar te maken voor de toekomst. Ook wordt ingezet op het versterken van de ontmoeting en samenwerking tussen bewoners onderling, zodat weer een buurt ontstaat waar mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is.

De wijkvernieuwing richt zich daarom op het kwalitatief laten voldoen van de woningen aan de eisen en wensen voor de toekomst, de woonomgeving voor wat betreft openbare ruimte beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van bewoners en op het faciliteren van beter passende sociaal-maatschappelijke aspecten. Het laatste vooral ook door bewoners te stimuleren actief mee te doen om hun (collectieve) wensen te realiseren.

Samen met bewoners
Bewoners spelen een belangrijke rol bij de wijkvernieuwing. Om zicht te krijgen op hoe zij de buurt beleven en de toekomst hiervan zien, werden veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Met als resultaat een bewonersadvies voor de toekomst van de wijk. Daarnaast kwam een bewonerscommissie tot stand. Wijkbewoners gaven aan dat er behoefte was aan ontmoetingsruimte. Leystromen stelde hiervoor een leegstaande woning ter beschikking. Vanuit dit zgn. Gezelschapshuis worden nu activiteiten georganiseerd voor en door bewoners, zoals koffieochtenden en activiteiten voor kinderen.

Wensen en voorkeuren
Duidelijk werd dat bewoners graag in de wijk wonen en dat ook willen blijven doen. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan andere woonvormen, zoals bijvoorbeeld appartementen. Om dat te realiseren is een mix van sloop, verkoop en renovatie nodig. Met deze uitgangspunten en gekeken naar de mogelijkheden van de wijk, is aan de bewoners een plan gepresenteerd om te komen tot een wijk met een toegankelijker karakter, een centrale plek en met de functionaliteiten van deze tijd.

Dit plan omvat verkoop van woningen (10%), grootschalig onderhoud (60%) en sloop (30%). Zo ontstaat er ruimte om nieuwe woningen / woonvormen toe te voegen.

Roland Marx, bestuurder van Leystromen: ”Deze wijkvernieuwing is voor de één ingrijpender dan voor de ander. Maar gelukkig is het merendeel van de bewoners positief en zien ook zij kansen voor de toekomst. Het is een wijk met veel historie waar bewoners vaak al heel lang en met plezier wonen. Dat iedereen in de wijk moet kunnen blijven wonen, staat voor ons dan ook buiten kijf. Maar dan in woningen die beter passen bij de toekomst èn bij de woonwensen van bewoners. Dat betekent verbeteringen op terrein van duurzaamheid en binnenklimaat. Maar ook het toevoegen van andere woningtypologie of de mogelijkheid bieden om een woning te kopen. Want ook daar is concreet vraag naar geweest in de persoonlijke gesprekken die we voerden. We houden natuurlijk aandacht voor betaalbaarheid; dat blijft belangrijk.”

Voortgang
In 2020 wordt een concreet plan uitgewerkt met input van bewoners, gemeente Gilze en Rijen en Leystromen. In 2021 wordt dit verder voorbereid om in 2022 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. Bewoners kunnen rekenen op een Medewerker Bewonerszaken, die samen met hen de persoonlijke situatie bespreekt en waar nodig begeleidt.

“Het contact met de bewoners en de bewonerscommissie is cruciaal”, zegt Marx. “Samen met de gemeente doen we er alles aan om een en ander goed te laten verlopen. Buiten het persoonlijke contact, zorgen we er continue voor dat bewoners tijdig geïnformeerd zijn.”

Wethouder Sandra Diepstraten voegt toe: "Goed om te zien dat Leystromen de woningen in de militaire wijk vernieuwt. Dit betekent ook een verandering voor de mensen die er wonen. Leystromen neemt hen goed mee in alle ontwikkelingen. De opzet van de woningen, het groen en de straten bespreken we graag met wijkbewoners en Leystromen. Met Leystromen bekijken we wat hiervoor het juiste moment is. Als gemeente bereiden we ondertussen ook de vernieuwing van het stationsgebied voor. Er komen nieuwe perrons en de spoorwegovergang aan de Julianastraat willen we vervangen door een onderdoorgang. Met de onderdoorgang verbinden we de militaire wijk met het centrum van Rijen. Ik heb de overtuiging dat iedereen zich straks prettig voelt in zowel de militaire wijk in als het stationsgebied."