Inloggen

Landelijke regeling voor heffingsvermindering door Leystromen optimaal benut

Leystromen maakte optimaal gebruik van een landelijke regeling voor heffingsvermindering. Mede daardoor kan Leystromen betaalbare huurwoningen onder de eerste huurtoeslaggrens (ver)bouwen.

Sinds 2014 moeten corporaties een ‘verhuurderheffing’ afdragen aan de overheid. Deze heffing geldt voor alle woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens (€720,- prijspeil 2019) en wordt berekend over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Gevolg is wel dat er voor corporaties, en dus ook Leystromen, minder financiële ruimte overblijft om te investeren in nieuwbouw en verbouw.

Voldoende betaalbare en passende huurwoningen
Leystromen wil voldoende betaalbare en passende huurwoningen blijven bieden voor mensen met een laag inkomen. “Dat is ons uitgangspunt. We hebben daarom continu aandacht voor wat nu en in de toekomst nodig is om dat te realiseren. Om nieuwbouw te kunnen bieden aan onze doelgroep, kijken we nadrukkelijk naar de kansen en mogelijkheden die de markt biedt binnen de beperkte financiële ruimte”, zegt Roland Marx, bestuurder van Leystromen.

Regeling voor heffingsvermindering
Om de financiële consequenties van de verhuurderheffing te verminderen, werd begin 2018 een landelijke regeling getroffen. Voor elke betaalbare nieuwbouwwoning en voor verbouw naar betaalbare huurwoningen kon een korting van € 10.000 op de verhuurderheffing worden aangevraagd. Een regeling die slechts een half jaar ‘open is geweest voor aanvragen’. Marx: “We hebben deze kans goed benut. En vroegen voor totaal 200 woningen deze korting aan. Voor alle aanvragen ontvingen we een voorlopige beschikking. Dat betekent dat we een korting van € 2.000.000,- toegekend krijgen, mits we aan de voorwaarden voldoen.”

De belangrijkste voorwaarde is dat de woningen waarvoor de regeling is aangevraagd voor een huurprijs onder de zgn. aftoppingsgrens (€ 607,- in 2019) worden verhuurd. “Dit sluit precies aan bij wat we beogen met de woningen die we (ver)bouwen: betaalbare en passende huurwoningen bieden onder de aftoppingsgrens”, aldus Marx. Verder was de realisatietermijn – variërend van 3 tot 5 jaar – belangrijk. Marx: “Alles wat op het moment van openstelling voor aanvragen van de heffingsvermindering in aanmerking kwam, hebben we ingediend. Het kan zijn dat enkele aanvragen uiteindelijk door uitgestelde uitvoering niet doorgaan of dat deze juist vervroegd worden uitgevoerd vanwege de regeling.”