Inloggen

Experiment tijdelijke huurcontracten

Om doorstroming te bevorderen en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd te vergroten, experimenteerden we voor 14 woningen in Oisterwijk met tijdelijke huurcontracten. Naast het bevorderen van doorstroming, wilden we zo ook kansen bieden aan woningzoekenden met een korte inschrijftijd. Helaas is de conclusie dat tijdelijke huurcontracten– voor nog steeds actuele thema’s binnen de woningmarkt - geen oplossing bieden.

Doorstroming bevorderen
Een goede doorstroming op de woningmarkt is en blijft belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan passende woonruimte te helpen. Met doorstroming wordt bedoeld: het verhuizen van de ene naar de andere woning, waarbij de woning die men verlaat beschikbaar komt voor anderen. Wanneer mensen met een hogere leeftijd bijvoorbeeld vanuit een eengezinswoning verhuizen naar een senioren appartement, komt de eengezinswoning beschikbaar voor een jong gezin. Zo draagt doorstroming bij aan het vinden van passende woonruimte.

Als de doorstroming goed in beweging blijft, vinden woningzoekenden makkelijker een woning die past bij hun wensen en komen ook (goedkopere) woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Binnen de sociale verhuur bleek doorstroming beperkt, terwijl Leystromen woningzoekenden graag een woning biedt die bij wensen van woningzoekenden past.

Kansen voor woningzoekenden met korte inschrijftijd
Naast het bevorderen van doorstroming, wilden we ook kansen bieden aan woningzoekenden met een korte inschrijftijd. Daarom werden bijzondere toewijzingscriteria voor deze woningen gehanteerd. Zo golden er bijvoorbeeld geen specifieke leeftijdsgrenzen, zodat ook jongere mensen met een kortere inschrijftijd in aanmerking konden komen. Ook moesten kandidaten beargumenteren waarom zij een dringende reden zagen om voor de woning in aanmerking te komen. En huurders betrokken de woning met behoud van opgebouwde inschrijftijd. Op die manier zou doorstroming op gang komen. Uiteraard was het ook een voorwaarde dat bewoners akkoord gaven om de woning voor bepaalde tijd (van maximaal 2 jaar) te betrekken.

Geen oplossing
Helaas blijkt nu dat het werken met tijdelijke huurcontracten in dit experiment geen oplossing biedt bij doorstroming en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd. Daarom zal het experiment geen doorgang vinden. Alle bewoners met tijdelijke huurcontracten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

We betreuren dat het werken met tijdelijke huurcontracten – in combinatie met specifieke toewijzingscriteria - niet het beoogde effect heeft gehad. Het feit dat de gemiddelde zoektijd voor woningzoekenden de laatste jaren opliep in de regio en de prijzen van koopwoningen drastisch opliepen, helpt ook niet.

Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen: “Natuurlijk hadden we graag dè oplossing gevonden voor problemen binnen de huidige woningmarkt. Dat was een uitdaging die we zijn aangegaan. Helaas is dat niet gelukt. In nauw contact met de bewoners kijken we naar een goede doorstart voor hen. Zeker ook omdat we waarderen dat zij zich open stelden mee te werken aan dit experiment. We zijn ons ervan bewust dat zij – net als wij – hoopten via dit experiment al andere, passende woonruimte te hebben gevonden binnen de afgesproken maximale duur van de huurovereenkomst. Gelukkig hebben de woningzoekenden die destijds moeilijk in aanmerking kwamen voor een woning, via het experiment toch tijdelijk een woning toegewezen gekregen. En inschrijftijd verder opgebouwd, wat onderdeel was van deelname aan het experiment.”

Toekomst
Over de toekomst van deze woningen beraadt Leystromen zich momenteel. “We hebben ervoor gekozen direct na evaluatie van het experiment de bewoners te informeren en begeleiden. Velen van hen zijn begripvol en blij met het nauwe contact dat we met hen onderhouden. Hoe we de woningen naar de toekomst inzetten, is een beslissing die we later nemen”, zegt Marie-Thérèse Dubbeldam.

Maar we laten ons niet ontmoedigen. Marie-Thérèse Dubbeldam: “Als we denken een mogelijkheid te zien om beweging te krijgen in de woningmarkt, blijven we experimenteren.”