Inloggen

Subsidieregeling Blokaansluitingen

Prijsplafond voor eigen energieaansluitingen
In 2022 gingen de energieprijzen flink omhoog. En die stijging zette in 2023 verder door. Om te voorkomen dat energie onbetaalbaar zou worden, stelde de overheid een prijsplafond in. Dat betekent dat er een maximale prijs voor energie gerekend mag worden. Deze prijzen gelden wel tot een bepaald maximaal verbruik van energie. Het prijsplafond geldt alleen voor individuele gebruikers.

Subsidieregeling voor blokaansluitingen
Deelt u de aansluiting voor warmte en/of elektriciteit met andere huurders in het gebouw? Dan maakt u gebruik van blokverwarming of blokaansluiting. Het prijsplafond geldt niet voor woningen met blokaansluiting. Met de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) geeft de overheid ook huurders van deze woningen tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Als uw complex hiervoor in aanmerking komt, dan krijgt u deze tegemoetkoming via Leystromen.

Krijg ik een tegemoetkoming vanuit de TTB regeling?
Leystromen heeft de subsidie bij de Belastingdienst aangevraagd voor de complexen die blokelektriciteit en/of blokverwarming hebben. Als de Belastingdienst de aanvraag voor uw complex goedkeurt, krijgt u daarover een brief van ons.

Hoe en wanneer krijg ik de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming is voor de energiekosten over 2023. Daarmee wordt deze ook verrekend. De subsidie wordt in mindering gebracht op de eindafrekening van 2023.

Al goedgekeurde aanvragen
Voor een aantal complexen hebben wij de goedkeuring op de aanvraag al ontvangen. Maar we weten nog niet hoe hoog de subsidie per huurder wordt. En wat dat precies voor uw afrekening gaat betekenen.

Omdat de energiekosten nog steeds hoog zijn, kiezen wij ervoor om bij deze complexen alvast een deel van het subsidiebedrag in mindering te brengen op uw voorschot. De laatsten maanden van 2023 betaalde u dus minder voor de energiekosten. Als bekend is hoe hoog de subsidie per huurder precies is, kunnen we berekenen wat het voor u betekent. Als blijkt dat u recht heeft op meer subsidie, dan verrekenen we dit in de eindafrekening over 2023.

Aanvragen die nog niet goedgekeurd zijn
Voor de complexen waarvoor de Belastingdienst nog geen goedkeuring heeft gegeven, verrekenen we de subsidie met de eindafrekening van 2023.

Waarom moet ik wachten op de afrekening 2023?
Om de subsidie per huurder vast te stellen, moeten de totale energiekosten van 2023 bekend zijn. Doordat dit nog niet bekend is en de subsidie op dezelfde manier verrekend moet worden, wordt pas bij de afrekening 2023 bekend hoeveel subsidie iemand ontvangt.

Krijgt elke huurder een vast bedrag aan tegemoetkoming?
De subsidie wordt verrekend met de energiekosten over 2023. In de regeling staat een aantal regels waar wij ons aan moeten houden.
 
Hieronder leest u hoe de verrekening werkt.

1. We tellen alle gemaakte energiekosten van uw complex bij elkaar op.
2. Van deze energiekosten trekken we de totale tegemoetkoming af die we van de overheid hebben gekregen voor uw complex.
3. De kosten die overblijven verdelen we over de woningen in het gebouw. Dit doen we net zoals we de energiekosten altijd verdelen. Bijvoorbeeld naar verhouding van het verbruik.
4. De subsidie die we al in 2023 hebben verwerkt in het voorschot, verrekenen we in de uiteindelijke verrekening.

Het is niet zo dat elke huurder een vast bedrag ontvangt. De uiteindelijke subsidie per persoon wordt bekend met de afrekening 2023.

Hoe zit het met de tegemoetkoming voor november en december 2022 (2 x €190,-)?
Huishoudens met een eigen aansluiting voor elektriciteit kregen in november en december 2022 via hun energieleverancier 2 x €190,-.

Voor huurders met een blokaansluiting heeft de overheid ervoor gekozen om deze vergoeding samen te voegen met de vergoeding voor het hele jaar 2023. Dit is hierdoor onderdeel geworden van het subsidiebedrag.

Heeft u als huurder tot november/december 2022 in een complex met blokaansluiting gewoond, dan ontvangt u helaas geen subsidie. De subsidie is alleen voor huurders die in 2023 op het adres wonen (of hebben gewoond).

Krijg ik alsnog de tegemoetkoming als ik verhuis?
Als u verhuist krijgt u een tegemoetkoming voor het deel van 2023 dat u in de woning met blokaansluiting hebt gewoond.

Heeft deze regeling nog invloed op de afrekening servicekosten 2022?
Nee, deze regeling is niet bedoeld voor de afrekening servicekosten 2022. Het is bedoeld voor de energiekosten 2023.

Is deze regeling in 2024 ook van toepassing?
De regeling is tijdelijk en voor 2023. Het is niet bekend of er voor 2024 ook een regeling komt. De verwachting is dat in 2024 geen regeling beschikbaar is.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze regeling kunt u kijken op de website van de rijksoverheid.nl