Inloggen

Ondertekening prestatieafspraken door gemeenten, Leystromen en huurdersorganisaties

In meerdere opzichten zijn de prestatieafspraken 2021 op een bijzondere manier tot stand gekomen. Zo hebben we continu moeten anticiperen op de maatregelen van de coronapandemie en de planning daarop moeten aanpassen, veel fysieke bijeenkomsten zijn niet doorgegaan maar omgezet naar digitale bijeenkomsten. Door de herinrichting van de gemeente Oisterwijk hebben wij in deze gemeente een ander traject doorlopen. En door het opstappen van het bestuur van stichting Huurders Leystromen (SHL) moesten we opnieuw hierin schakelen.

“Desondanks zijn we er met z’n allen weer in geslaagd om een mooie set afspraken te maken”, zegt Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen. Het afgelopen jaar hebben we samen met de ABG gemeenten, de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek en (toen nog) de SHL gekozen voor een nieuw format voor de prestatieafspraken. Ook hebben we de woonvisies van de gemeente meer als uitgangspunt genomen. We hebben samen concreet een beperkt aantal thema’s benoemd en hierin aangegeven wie daarin de regie heeft. “Zo worden de prestatieafspraken nog overzichtelijker en proberen we de wederkerigheid nog meer te verankeren”, aldus Dubbeldam.

Omvang huurvoorraad
Per gemeente is aangegeven hoe de woningportefeuille zich in grote lijnen ontwikkelt tot en met 2025. Hierin hebben we de verkoop van woningen en het toevoegen van nieuwe woningen opgenomen, waarmee we zowel een kwalitatieve als kwantitatieve verbetering willen maken in het woningbezit.

Aanpak betaalbaarheidsproblemen
Door de wijziging van de wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) krijgen gemeenten meer regie over het oplossen van betalingsproblemen. Leystromen heeft een sociaal incassobeleid om betalingsachterstanden en eventuele huisuitzettingen te voorkomen. Wij zoeken hierin samenwerking met gemeenten.

Duurzaamheid
Gemeenten stellen in samenwerking met onder meer Leystromen een Transitievisie Warmte op en wijkgerichte uitvoeringsplannen voor aardgasloze wijken. Hierdoor wordt het voor Leystromen duidelijk in welke wijken de gemeente eerst van het gas af gaat. Daar kunnen we dan beter rekening mee houden met onze investeringen in duurzaamheid.

Bijzondere doelgroepen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Naast woningzoekenden die uit maatschappelijk opvang/beschermd wonen uitstromen, zijn er urgenten, vergunninghouders en eventueel maatwerk. Maximaal 15% van de vrijkomende woningen kennen we toe aan deze doelgroepen. “Het huisvesten van deze bijzondere doelgroepen is ook voor het komend jaar een enorme uitdaging”, aldus Dubbeldam. “We zien voor al deze doelgroepen een forse opgave en daarom is het belangrijk om de samenwerking op dit thema goed in te richten”. Daarnaast werken we in de regio samen aan verschillende programma’s gericht op de uitstroom vanuit maatschappelijk en beschermd wonen.

Gemeente Oisterwijk
Per 1 januari 2021 is de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Hier zijn 2 andere corporaties actief. Dat betekent dat de gemeente vanaf 2021 prestatieafspraken met meerdere corporaties afsluit.

De gemeente heeft de 3 corporaties gevraagd om een gezamenlijk bod te doen op de woonvisie.

De inhoud van de afspraken sluiten voor Leystromen mooi aan op de afspraken die we maakten met andere gemeenten. Bij het uitbrengen van het bod hebben we nog een beroep kunnen doen op SHL. Hierna zochten we voor het verdere contact met huurders de samenwerking met de betreffende bewonerscommissies daar.

Regelmatig evalueren we gezamenlijk de prestatieafspraken. Op die manier is voor alle partners inzichtelijk hoe de voortgang van de afspraken vordert.

Benieuwd naar de prestatieafspraken? De afspraken met de ABG-gemeenten en gemeenten Goirle en Hilvarenbeek vindt u hier. Die met de gemeente Oisterwijk hier.