Inloggen

Leystromen mede-ondertekenaar intentieovereenkomst WSG

Intentieovereenkomst brengt oplossing sanering WSG dichterbij.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst op 11 oktober door 9 regiocorporaties komt een oplossing in zicht voor de sanering van WSG. De 9 corporaties doen een concreet bod om ieder een deel van het WSG-bezit als ook een deel van de leningen over te nemen. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst verklaart WSG dat zij bereid is om tot deze overdracht te komen. De intentieovereenkomst behoeft nog wel een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) én een goedkeuring van de aanvullende saneringsaanvraag.

De betrokken corporaties zijn AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier.

De overname gaat over 3.887 woningen, 1.011 garages en parkeerplaatsen, 103 commerciële ruimten en 21 bergingen.

Reële oplossing
De negen regiocorporaties en WSG zijn ervan overtuigd dat dit een reële oplossing is vanuit het perspectief van de huurders, de regio en de volkshuisvesting. Ook WSG vindt dit de beste oplossing voor haar financiële problemen. Wel gelden voor de betrokken partijen nog een aantal voorbehouden.
Met deze oplossing krijgen de WSG-huurders weer een financieel gezonde corporatie als verhuurder die kan investeren in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Voor de volkshuisvesting is van belang dat het sociale woningbezit in de betrokken gemeenten grotendeels behouden en betaalbaar blijft. Voor de huurders en de betrokken kerngemeenten van de overnemende corporaties heeft deze oplossing geen negatieve consequenties.

Unieke bijdrage
Het is bijzonder dat de negen regiocorporaties deze oplossing mogelijk maken; dit heeft zich niet eerder voorgedaan. Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid willen de regiocorporaties meewerken om deze oplossing te realiseren. In nauw overleg tussen de corporaties, WSW, Aw en WSG is deze oplossing tot stand gekomen. Ook de Aedes Adviescommissie is hierbij actief betrokken en zal nog een advies geven over de aanvullende saneringsaanvraag van WSG.

Elke corporatie neemt met een deel van het woningbezit ook een deel van de leningenportefeuille van WSG over. Op basis van een kasstroomneutrale aanpak zijn de over te nemen leningen berekend. Hierna blijft nog een restant over van de leningenportefeuille dat WSG meeneemt in de aanvullende saneringsaanvraag.

Vervolgstappen
Na de ondertekening van deze intentieovereenkomsten zijn er nog een aantal belangrijke stappen te zetten voordat sprake kan zijn van een definitieve oplossing voor de financiële problemen van WSG.