Privacy policy

Leystromen hecht er grote waarde aan dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Daarom vragen wij alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten. Verder verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming of bestrijding van fraude en/of betalingsachterstand of overlast. Wij verwerken in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.