Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Huur betalen

Huur opzeggen

 • Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie bepaalt wie er in het huis kan blijven wonen?

  Contractuele medehuurders die uit elkaar gaan en het oneens zijn over de vraag wie de huurovereenkomst voorzet, kunnen de rechter vragen daarover een beslissing te nemen. Dit kan zowel gelden voor huurders die samenwonen als voor huurders die getrouwd zijn. Het kan ook zijn dat beide partijen er samen uitkomen. U laat ons dan weten op wiens naam de huurovereenkomst mag voortgezet worden.

 • Wat is de opzegtermijn van mijn huurwoning?

  Ten minste één volledige maand. U kunt elke dag van de maand de huur schriftelijk opzeggen. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de ontvangstdatum bij Leystromen. Als u bijvoorbeeld per 17 maart de woning/garage wilt verlaten moet de opzegging uiterlijk 17 februari bij Leystromen binnen zijn. Het is wel belangrijk dat de einde huurtermijn valt op een werkdag.

  Het is prettig als u de huur zo vroeg mogelijk van tevoren opzegt. Zegt u 6 weken of langer van tevoren op? Dan ontvangt u van ons 50 euro. Zo is er ook extra tijd om een nieuwe huurder te vinden waarmee u evt. overnames kunt regelen.

 • Ik wil de huur opzeggen in verband met een overlijden, hoe doe ik dat?

  U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan door ons een brief te sturen of gebruik te maken van het formulier huur opzeggen. In geval van een overlijden dient u ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Meer informatie vindt u in de folder Ik ga verhuizen.

 • Ik wil de huur opzeggen; hoe doe ik dat?

  U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan door ons een brief te sturen of gebruik te maken van het formulier huur opzeggen. In geval van een overlijden dient u ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Meer informatie vindt u in de folder Ik ga verhuizen.Vergeet niet de brief indien van toepassing, ook door uw partner of medehuurder te laten ondertekenen.

 • Kan Leystromen het contract met de huurder opzeggen? Zo ja, met welke reden?

  Het opzeggen van de huurovereenkomst door Leystromen gebeurt alleen wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, herstructurering of wanprestatie. In de laatste situatie moet u denken aan huurachterstand, ernstige overlast of het kweken van hennep. Leystromen start bij wanprestatie een procedure ter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Inschrijven

Inwonen, samenwonen en medehuren

 • Wanneer mag ik mijn woning onderverhuren?

  Een woning mag u niet zonder toestemming onderverhuren. Dit staat in de huurovereenkomst. Vraagt u dit dus altijd schriftelijk bij ons aan. We maken dan een afspraak om te beoordelen of we op uw verzoek kunnen ingaan.

 • Ik wil graag medehuurder worden. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  U moet voor medehuurderschap aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • U moet samenwonen en aan kunnen tonen dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder voert. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat u de intentie heeft om voor lange tijd samen te wonen.
  • De samenleving mag niet van aflopende aard zijn. Dit toont u aan door middel van een gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke verzekeringen e.d.
  • Daarbij moeten zowel de hoofdhuurder en de kandidaat medehuurder zijn hoofdverblijf op het adres van aanvraag hebben.Wanneer dat zo is, kunnen zij samen het formulier verzoek tot medehuurderschap indienen.

   

   

   

 • Kan ik iemand tijdelijk in de door mij gehuurde woning laten inwonen?

  Als u iemand tijdelijk bij u wil laten inwonen dient u daarvoor het formulier aanvraag inwoning in te vullen en aan Leystromen te sturen. Pas na onze schriftelijke toestemming kan u iemand laten inwonen.

 • Ik trek in bij mijn partner die reeds een woning huurt. Maak ik evenveel aanspraak op de huurrechten als mijn partner?

  Nee, u heeft alleen huurrechten als u in het huurcontract vermeld staat als Opens internal link in current windowmedehuurder.

 • Kan en mag een kind na overlijden van ouders in de woning blijven wonen?

  Als het meerderjarige kind zijn hoofdverblijf in de woning heeft en met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijk huishouding voerde, zonder rechten te kunnen ontlenen aan medehuurderschap, mag hij of zijn als "samenwoner "de huurovereenkomst van rechtswege gedurende 6 maanden voortzetten. Of er sprake van een duurzaam gevoerde gemeenschappelijke huishouding, hangt van de beoordeling per geval af. Het kind moet binnen 6 maanden schriftelijk aangeven of hij de huurovereenkomst wil beëindigen of hij een vordering bij de kantonrechter indient tot het verkrijgen van huurderschap.

 • Wie mag er na een scheiding in de woning blijven, de huurder of de medehuurder?

  Bij een echtscheiding kan de rechter bepalen wie van de echtgenoten (voorlopig) in de woning mag blijven. De huurder die op de huurovereenkomst is vermeld, heeft geen voorrang. Datzelfde geldt wanneer mensen ongehuwd samenwonen. Als zij de samenwoning willen beëindigen en niet samen kunnen beslissen welke partij in de woning blijft, kan ieder van de (mede) huurders de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander de huurovereenkomst niet langer mag voortzetten. De rechter weegt de belangen van beide partijen af. Het resultaat kan zijn dat de medehuurder in de woning blijft en dat de huurovereenkomst met de huurder niet meer voortgezet wordt. Leystromen mengt zich nooit in deze beslissing! Degene die de woning verlaat, moet bij Leystromen afstand doen van de huurrechten.

Klussen

Onderhoud en reparatie

 • Bij wie moet ik zijn met een vraag over problemen met het riool?

  Bellen naar 088 031 33 08.

 • Wat moet ik doen als de elektriciteit uitvalt?

  Bellen naar 088 031 33 00.

 • Wat houdt een technische inspectie in?

  Er zijn twee soorten technische inspecties:

   

  • Een technische inspectie die door de opzichter wordt gedaan: een dergelijke technische inspectie gebeurt naar aanleiding van een melding van de huurder. De klacht wordt door de opzichter beoordeeld.
  • Een technische inspectie die op verzoek van afdeling planmatig onderhoud wordt gedaan: hierbij wordt ook naar de technische staat van enkele onroerende zaken in de woning bekeken en besloten of deze vervangen gaan worden vanwege groot dan wel planmatig onderhoud. Vervanging of herstel zal niet direct plaats vinden. Soms worden inspecties in opdracht van Leystromen door andere bedrijven uitgevoerd.

 • Wat is planmatig onderhoud?

  Werkzaamheden die niet jaarlijks, maar wel om de paar jaar plaatsvinden worden planmatig onderhoud genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om schilderwerk, vervangen of herstellen van bitumen daken, vervangen van voegwerk, vervangen van goten of hemelwaterafvoeren, etc.

 • Wat wordt verstaan onder groot onderhoud?

  Bij groot onderhoud projecten worden meestal een aantal grote werkzaamheden verricht aan een complex. Bijvoorbeeld: de vervanging van daken, vervangen van kozijnen of binnen werkzaamheden zoals het vernieuwen van de badkamer, keuken en toilet. Het gaat om grotere ingrijpende projecten.

 • Wanneer wordt een reparatieverzoek uitgevoerd?

  Uw reparatieverzoek wordt meteen na ontvangst vastgelegd in ons systeem. Voor de uitvoering van de reparatie wordt vooraf contact met u opgenomen De uitvoering kan echter op een later tijdstip gebeuren door levertijden van materialen of planning van de werkzaamheden. Als u niet thuis was op het moment dat de opdracht uitgevoerd zou worden wordt een kaartje achtergelaten. U moet dan zelf een nieuwe afspraak maken met het nummer dat op het kaartje wordt vermeld. Spoedeisende verzoeken worden met voorrang behandeld.

 • Waar meld ik glasschade?

  Bellen naar 088 031 33 07.

 • Geldt de glasverzekering onbeperkt?

  Nee. Bij meerdere schadegevallen in eenzelfde jaar krijgt u hierover een waarschuwing. Bij meer dan drie schadegevallen per jaar kan de verzekering of de deelname door Leystromen worden beëindigd.

 • Kan ik de verzekering afsluiten of deelnemen aan het glasfonds en er direct gebruik van maken?

  U kunt elk moment de glasverzekering afsluiten of deelnemen aan het glasfonds zonder entreekosten. Op het moment dat de schade wordt veroorzaakt dient u reeds verzekerd of deelnemer te zijn. Als dit niet het geval is zijn de kosten voor uw rekening.

 • Wie moet ik bellen bij een storing van de lift?

  U kunt 24 uur per dag contact opnemen met telefoonnummer 0800 247 36 50.

 • Mijn CV-ketel moet worden bijgevuld. Kan ik dat zelf doen?

  Ja, u kunt zelf de CV-ketel bijvullen. Hoe dat precies moet, kunt u hier lezen.

 • Vochtproblemen in huis

  Heeft u vochtproblemen in huis? Ventileren is meestal de oplossing. Bekijk onze flyer Vochtproblemen in huis. Of neem eens een kijkje op de website van Milieu Centraal.

Passend Toewijzen

Passend Toewijzen/Huurgrenzen

Passend Toewijzen/Inkomen

 • Hoe weet ik wat mijn huishoudinkomen is?

  Bij Passend Toewijzen wordt het inkomen van uw inkomensverklaring gebruikt. Daarvoor verstrekt de Belastingdienst gratis uw IBRI-formulieren (inkomensverklaring). U kunt deze digitaal opvragen bij MijnBelastingdienst.nl of telefonisch: 0800 - 0543. Als het inkomen op basis van deze toets onder de norm voor de huurtoeslaggrens ligt, moet een woning passend toegewezen worden.
  De toets past een indexpercentage toe om het inkomen om te rekenen naar het huidige jaar.

 • Hoe en wanneer moet ik mijn inkomensverklaring indienen?

  Als u gereageerd heeft op een huurwoning en kandidaat nummer 1 bent, dan nemen wij contact met u op en doen u een woningaanbieding. Dan gaat Leystromen de inkomenstoets doen; daarvoor hebben wij uw inkomensverklaring nodig. U kunt een inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst: 0800 - 0543. U kunt deze ook digitaal aanvragen via MijnBelastingdienst.nl
  Neem uw inkomensverklaring mee naar het kennismakingsgesprek. Als u geen inkomensverklaring heeft, kunnen wij geen woning aan u verhuren.

 • Is voor statushouders een inkomenstoets vereist?

  Nee, voor statushouders (met medebewoners die statushouder zijn) die vanuit een asielzoekerscentrum een sociale huurwoning betrekken is geen inkomenstoets vereist. Dit komt omdat statushouders altijd een lager huishoudinkomen hebben dan maximaal toegestaan is om een sociale huurwoning te huren.

 • Wat moet ik doen als mijn huidige inkomen hoger of lager is dan volgens de inkomensverklaring?

  U levert naast de inkomensverklaring ook uw laatste drie loonstroken of uitkeringsgegevens aan. Wij bekijken of het inkomen inderdaad hoger of lager is en houden hiermee rekening bij het passend toewijzen.
  De inkomensverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst : 0800 - 0543. Of digitaal via MijnBelastingdienst.nl

Passend Toewijzen/Woningwet

 • Wat is de nieuwe Woningwet

  Met de herziene Woningwet wordt het toezicht op de woningcorporaties verscherpt. Zo wil de regering voorkomen dat woningcorporaties in de toekomst in financiële problemen komen.

  Daarnaast wil de regering dat woningcorporaties zich alleen nog bezighouden met het bouwen en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen.

  Passend Toewijzen is een onderdeel van de nieuwe Woningwet.

 • Wanneer is de nieuwe Woningwet ingegaan?

  Op 1 juli 2015. Maar veel regels uit de wet gaan pas in op 1 januari 2016. Dat is ook zo voor Passend Toewijzen.  Leystromen gaat al vanaf  1 december 2015 passend toewijzen. Dat doen we omdat we in december al woningen toewijzen waarvan het huurcontract in 2016 ingaat.

 • Wat levert de nieuwe Woningwet op?

  De nieuwe Woningwet draagt bij aan transparantie en verbetering van de corporatiesector. Het toezicht wordt versterkt en huurders en gemeenten krijgen meer invloed.

Servicekosten

Uw klacht, onze zorg

Verhuizen

Woning kopen

Woning zoeken

Wonen en zorg

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een seniorenwoning?

  U komt in aanmerking voor een seniorenwoning als u 60 jaar of ouder bent en ingeschreven staat als woningzoekende. Voor zorgwoningen worden soms afwijkende leeftijdsgrenzen of toewijzingnormen gehanteerd. Dit wordt vermeld in de woningadvertentie. Zorgwoningen zijn zelfstandige woningen/appartementen die nabij een zorginstelling gelegen zijn en waar u zorg kunt inkopen.

 • Ik ben slecht ter been en zou graag aanpassingen willen laten doen in de woning, bij wie moet ik dan zijn?

  Als u belemmeringen in uw huidige woning ondervindt (zoals traplopen), bestaat de mogelijkheid om deze te laten aanpassen. Het kan ook zijn dat het verhuizen naar een gelijkvloerse woning voor u een mogelijkheid is. Afspraken daarover zijn bij de gemeente vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor meer informatie kunt u dan ook contact opnemen met uw gemeente.

  Houdt u er rekening mee dat veel aanpassingen door u als bewoner zelf georganiseerd en betaald moeten worden.

 • Worden medische aanpassingen in de woning betaald door Leystromen?

  Als u belemmeringen in uw huidige woning ondervindt (zoals traplopen), bestaat de mogelijkheid om deze te laten aanpassen. Het kan ook zijn dat het verhuizen naar een gelijkvloerse woning voor u een mogelijkheid is. Afspraken daarover zijn bij de gemeente vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en rolstoelen ten behoeve van haar gehandicapte inwoners. Voor meer informatie kunt u dan ook contact opnemen met uw gemeente.

Woningruil