Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

+Klussen mag
Mag ik zomaar wijzigingen in mijn huurwoning aanbrengen?
FAQ uit/inklappen

Kleine veranderingen in de woning mag u gewoon zonder onze toestemming uitvoeren. Voor grote veranderingen heeft u toestemming nodig. Meer informatie leest u op deze pagina.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud van de zelf aangebrachte wijzigingen?
FAQ uit/inklappen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, alle bijkomende kosten en eventuele aanvullende verzekeringen van door u zelf aangebrachte wijzigingen. Eventuele vervolgschade die voorkomt uit de aangebrachte voorzieningen zijn daarom ook voor uw rekening.

Kan Leystromen mij helpen bij het aanbrengen van de wijzigingen?
FAQ uit/inklappen

Leystromen kan wel adviseren over materiaal keuzen of het aanvragen van een vergunning, maar Leystromen zal de wijziging niet voor u uitvoeren.

Moet ik medische aanpassingen weer uit de woning verwijderen als ik dit huis niet meer huur?
FAQ uit/inklappen

Als ze vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn aangebracht niet.

Moet ik de wijzigingen verwijderen als ik ga verhuizen?
FAQ uit/inklappen

Als u gaat verhuizen zijn er een aantal mogelijkheden met betrekking tot uw wijzigingen:

 • Leystromen accepteert de door u aangebrachte wijzigingen. Dit is het geval als de wijzigingen in een goede technische en bouwkundige staat verkeren en als ze voldoen aan de door ons gestelde normen. 
 • U moet de wijzigingen ongedaan maken als deze in een slechte staat verkeren of niet voldoen aan de normen van Leystromen. Hierbij moet u denken aan ‘boerenpleisterwerk” of kunststof schrootjes. Deze laatste worden geweigerd i.v.m. brandgevaar. Of dit nodig is wordt door de opzichter bepaald. 
 • U neemt de wijziging mee naar uw volgende woning, bijv een keuken. U moet er dan wel voor zorgen dat er een andere keuken voor in de plaats komt, die aan dezelfde eisen voldoet als de oorspronkelijke keuken.

 

 

Kan Leystromen mij dwingen een wijziging ongedaan te maken als ik hiervoor geen toestemming heb gehad?
FAQ uit/inklappen

Ja, dat kan!

Waarom moet ik aan Leystromen toestemming vragen als ik wijzigingen aan de woning wil aanbrengen?
FAQ uit/inklappen

Dit heeft te maken met verhuurbaarheid van de woning als u uit de woning gaat. Leystromen moet immers rekening houden met eventuele volgende huurders en met de betaalbaarheid en de kwaliteit van de veranderingen. Overigens is niet voor alle wijzigingen goedkeuring van Leystromen nodig. Twijfelt u, neem dan contact op met de technisch opzichter.

Krijg ik een vergoeding van Leystromen als ik zelf verbeteringen aanbreng aan de woning?
FAQ uit/inklappen

In principe niet. Heeft u een bouwkundige verandering aan de woning aangebracht, dan kijkt Leystromen of u bij een verhuizing in aanmerking komt voor een vergoeding. Of u een vergoeding krijgt is onder meer afhankelijk van de technische staat en de leeftijd van de verandering. In de folder Klussen mag leest u hier meer over. Deze folder is binnenkort gereed en hier te downloaden.

+Verhuizen
Kan ik spullen (roerende zaken) overdragen aan een nieuwe huurder?
FAQ uit/inklappen

Wanneer een nieuwe huurder bereid is uw spullen (alleen roerende zaken) over te nemen is dat mogelijk. Wil een nieuwe huurder niets overnemen, heeft hij ook dat recht. Leystromen is in deze geen partij.

+Onderhoud en reparatie
Wie moet ik bellen bij een storing van de lift?
FAQ uit/inklappen

U kunt 24 uur per dag contact opnemen met telefoonnummer 0800 247 36 50.

Bij wie moet ik zijn met een vraag over problemen met het riool?
FAQ uit/inklappen

Bellen naar 088 031 33 08.

Wat moet ik doen als de elektriciteit uitvalt?
FAQ uit/inklappen

Bellen naar 088 031 33 00.

Wat houdt een technische inspectie in?
FAQ uit/inklappen

Er zijn twee soorten technische inspecties:

 

 • Een technische inspectie die door de opzichter wordt gedaan: een dergelijke technische inspectie gebeurt naar aanleiding van een melding van de huurder. De klacht wordt door de opzichter beoordeeld.
 • Een technische inspectie die op verzoek van afdeling planmatig onderhoud wordt gedaan: hierbij wordt ook naar de technische staat van enkele onroerende zaken in de woning bekeken en besloten of deze vervangen gaan worden vanwege groot dan wel planmatig onderhoud. Vervanging of herstel zal niet direct plaats vinden. Soms worden inspecties in opdracht van Leystromen door andere bedrijven uitgevoerd.

Wat is planmatig onderhoud?
FAQ uit/inklappen

Werkzaamheden die niet jaarlijks, maar wel om de paar jaar plaatsvinden worden planmatig onderhoud genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om schilderwerk, vervangen of herstellen van bitumen daken, vervangen van voegwerk, vervangen van goten of hemelwaterafvoeren, etc.

Wat wordt verstaan onder groot onderhoud?
FAQ uit/inklappen

Bij groot onderhoud projecten worden meestal een aantal grote werkzaamheden verricht aan een complex. Bijvoorbeeld: de vervanging van daken, vervangen van kozijnen of binnen werkzaamheden zoals het vernieuwen van de badkamer, keuken en toilet. Het gaat om grotere ingrijpende projecten.

Wanneer wordt een reparatieverzoek uitgevoerd?
FAQ uit/inklappen

Uw reparatieverzoek wordt meteen na ontvangst vastgelegd in ons systeem. Voor de uitvoering van de reparatie wordt vooraf contact met u opgenomen De uitvoering kan echter op een later tijdstip gebeuren door levertijden van materialen of planning van de werkzaamheden. Als u niet thuis was op het moment dat de opdracht uitgevoerd zou worden wordt een kaartje achtergelaten. U moet dan zelf een nieuwe afspraak maken met het nummer dat op het kaartje wordt vermeld. Spoedeisende verzoeken worden met voorrang behandeld.

Waar meld ik glasschade?
FAQ uit/inklappen

Bellen naar 088 031 33 07.

Geldt de glasverzekering onbeperkt?
FAQ uit/inklappen

Nee. Bij meerdere schadegevallen in eenzelfde jaar krijgt u hierover een waarschuwing. Bij meer dan drie schadegevallen per jaar kan de verzekering of de deelname door Leystromen worden beëindigd.

Kan ik de verzekering afsluiten of deelnemen aan het glasfonds en er direct gebruik van maken?
FAQ uit/inklappen

U kunt elk moment de glasverzekering afsluiten of deelnemen aan het glasfonds zonder entreekosten. Op het moment dat de schade wordt veroorzaakt dient u reeds verzekerd of deelnemer te zijn. Als dit niet het geval is zijn de kosten voor uw rekening.

+Servicekosten
Ik heb een geliberaliseerd huurcontract en ben het niet eens met mijn (afrekening) servicekosten. Wat nu?
FAQ uit/inklappen

U kunt u geschil over de (afrekening) servicekosten niet voorleggen aan de Huurcommissie. In geval van geliberaliseerde verhuur kan alleen de rechter een uitspraak doen.

Omdat ik het niet eens ben met de afrekening servicekosten, overweeg een Huurcommissiezaak te starten. Moet ik de afrekening nu wel of niet betalen?
FAQ uit/inklappen

Wanneer u een afrekening heeft ontvangen van Leystromen waarin gevraagd wordt een bedrag te betalen, dan bent u tot het betalen van dat bedrag verplicht. De Huurcommissie zal bekijken of de in rekening gebrachte bedragen voldoen aan de geldende wettelijke voorschotten of beoordeelt of die bedragen als redelijk zijn aan te merken.

Kan de Huurcommissie over alle geschillen over bijkomende kosten uitspraak doen?
FAQ uit/inklappen

De Huurcommissie kan alleen uitspraak doen in geschillen over de kosten van service voor wonen (de woonservicekosten). De kosten met betrekking tot zorgservicekosten (bijvoorbeeld alarmering of maaltijden) vallen niet onder deze servicekosten. Geschillen over zorgservicekosten kunnen alleen aan de rechter worden voorgelegd.

Wat moet ik doen als ik het niet eens met de afrekening van Leystromen?
FAQ uit/inklappen

U kunt contact met ons opnemen en uw vragen stellen. Indien nodig kan er een afspraak worden gemaakt met de betreffende woonconsulent. Blijkt u er uiteindelijk niet uit te komen met Leystromen, dan kunt u uw bezwaar kenbaar maken bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Ik ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat nu?
FAQ uit/inklappen

Als u het niet eens bent met het voorschotbedrag kunt u de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de hoogte. Oordeelt de Huurcommissie dat het voorschotbedrag sterk afwijkt van de te verwachten servicekosten, dan stelt de commissie een lager bedrag vast. Natuurlijk probeert Leystromen er eerst met u samen uit te komen.

Kan Leystromen zomaar de maandelijkse voorschotten wijzigen?
FAQ uit/inklappen

Jaarlijks kan het voorschot servicekosten worden aangepast. De kosten van leveringen en diensten kunnen lager of hoger worden. Een aanpassing van het voorschot vindt plaats om te voorkomen dat de jaarlijkse afrekening flink afwijkt van de betaalde voorschotten. Het voorschot blijft echter altijd een inschatting. Er is dus nooit met zekerheid te zeggen of u als huurder met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen.
In de brief over de jaarlijkse huurverhoging (die huurders voor 1 mei ontvangen) geeft Leystromen aan hoe de voorschotbedragen vanaf 1 juli eruit zien.

Is er een (wettelijk) maximum dat een verhuurder mag vragen voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?
FAQ uit/inklappen

Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Deze voorschotten zijn een voorschot op de kosten die worden gemaakt door de verhuurder. Dus hoe hoger deze door de verhuurder te maken kosten, hoe hoger uw voorschot servicekosten.

Hoe is de afrekening stookkosten opgebouwd?
FAQ uit/inklappen

De afrekening bestaat uit twee soorten kosten:
- vaste kosten: deze kunt u niet beïnvloeden. Ze worden over bewoners verdeeld aan de hand van bijvoorbeeld de grootte van de woning.
- variabele kosten: zijn uw eigen warmteverbruik, waarop u dus zelf min of meer invloed op heeft.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?
FAQ uit/inklappen

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. U ontvangt namelijk een aandeel in de totale kosten. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Het is dus van belang om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens aan Leystromen door te geven.

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?
FAQ uit/inklappen

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u daadwerkelijk heeft gehuurd (deze periode kan dus afwijken van de periode dat u er daadwerkelijk heeft gewoond).

In de brief die ik ontvangen heb van Leystromen staat dat ik geld moet bijbetalen. Hoe kan ik dat het beste doen?
FAQ uit/inklappen

U kunt hiervoor gebruik maken van de acceptgiro die u van Leystromen ontvangt. In een klein aantal gevallen moet de huurder u bedrag zelf overmaken; dit staat dan in de brief vermeld.

In de brief die ik ontvangen heb van Leystromen staat dat ik geld terug krijg. Wanneer wordt dit op mijn rekening gestort?
FAQ uit/inklappen

In principe wordt dit bedrag voor 1 mei overgemaakt. Het kan zijn dat het bedrag wordt verrekend met eventueel openstaande vorderingen.

Wanneer ontvang ik een afrekening van de servicekosten?
FAQ uit/inklappen

Binnen zes maanden na het eind van het kalenderjaar waarin u de servicekosten heeft betaald, ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni 2014 de afrekening over het kalenderjaar 2013 ontvangt. 

Welke informatie moet er staan op een afrekening servicekosten?
FAQ uit/inklappen

Op een afrekening servicekosten moet voor iedere kostensoort apart het aandeel worden vermeld dat de huurder daarin heeft. Tevens moet worden vermeld uw aandeel in de totale werkelijke kosten.

Wat is de afrekening servicekosten?
FAQ uit/inklappen

U betaalt servicekosten via voorschot. In de afrekening wordt het verschil verrekend tussen wat u betaald heeft (voorschotten) en wat u had moet betalen (werkelijke kosten). Soms moet u bijbetalen, soms krijgt u geld terug.

Zijn servicekosten altijd gescheiden van kale huur?
FAQ uit/inklappen

Als in een huurovereenkomst niet (alle) servicekosten zijn uitgesplitst ten opzichte van de kale huur, dan is sprake van 'all in-huur'. U weet dan niet precies hoeveel servicekosten en welke huurprijs u betaalt.
Als er sprake is van all in-huur, kunt u de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de geldende huurprijs en het voorschotbedrag voor servicekosten met betrekking tot het wonen. Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.

Hebben mijn servicekosten invloed op mijn huurtoeslag?
FAQ uit/inklappen

Ja, de volgende bepaalde servicekosten moet u bij de kale huurprijs tellen. het gaat om de maandelijkse kosten van de volgende services:
• elektriciteitskosten voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten
• schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten
• kosten voor de diensten van een huismeester/beheerder
Voor alle rubrieken geldt dat u maximaal €12 bij de kale huurprijs mag tellen, ook als u een hoger bedrag betaalt.

Ik moet via mijn servicekosten betalen voor de telefoonaansluiting in de lift. Maar ik ben gezond en ik neem altijd de trap. Ik ben dus niet van plan om dit te betalen. Is dit terecht?
FAQ uit/inklappen

Helaas, u woont in een complex waar iedereen gebruik kan maken van de lift. U maakt blijkbaar geen gebruik van de lift. Toch staat deze lift ook u ter beschikking. De kosten –waaronder de telefoonaansluiting in de lift- mogen collectief worden doorbelast.

Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te aanvaarden?
FAQ uit/inklappen

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van uw verhuurder tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd, dan bent u –ook al bent u niet akkoord gegaan met die wijziging- daaraan gebonden. Een huurder die niet akkoord is gegaan kan echter binnen acht weken nadat de verhuurder heeft medegedeeld dat 70% wel akkoord is gegaan, naar de rechter stappen om te vragen of die wijziging redelijk is.

Vallen onderhoudskosten onder servicekosten?
FAQ uit/inklappen

Het onderhoud waartoe uw verhuurder verplicht is, kan niet in de servicekosten worden doorbelast. Onderhoudskosten kunnen wel doorberekend worden als er tussen u en uw verhuurder is overeenkomen dat onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden verricht die op grond van de wet en het 'Besluit kleine herstellingen' door de huurder moeten worden gedaan.

Wat zijn servicekosten?
FAQ uit/inklappen

Servicekosten zijn alle kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert Leystromen bepaalde leveringen en diensten. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen.

+Huur betalen
Ik betaal automatisch en ontvang toch een herinneringsnota.
FAQ uit/inklappen

Het bedrag is dan niet door Leystromen ontvangen, mogelijk doordat u onvoldoende saldo op uw rekening had. Neem in dit geval contact op met Leystromen.

Wat gebeurt er met de automatische incasso bij huurverhoging?
FAQ uit/inklappen

Als u Leystromen heeft gemachtigd hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt dan automatisch aangepast. Heeft u uw bank of giro gemachtigd dan moet u zelf het nieuwe bedrag aan uw bank of giro doorgeven.

Ik kan de huur niet voor de 1e van de maand betalen, wat moet ik nu doen?
FAQ uit/inklappen

Volgens de huurovereenkomst bent u verplicht de huur vóór de 1e van de maand te betalen. Gebeurt dat niet, dan zullen wij u per brief dringend verzoeken de huur alsnog te voldoen. Het is in dit soort gevallen altijd goed om even contact met ons op te nemen.

Wanneer wordt een automatische incasso geïnd?
FAQ uit/inklappen

Als u uw bank of Leystromen opdracht heeft gegeven voor een automatische incasso, wordt deze op de eerste dag van de maand afgeschreven. Als deze datum in het weekend valt dan wordt de huur de eerste werkdag na de eerste van de maand afgeschreven.

Wat moet ik doen als een huurbetaling wordt teruggestort?
FAQ uit/inklappen

U kunt de huur dan via een overboeking overmaken of met een pinbetaling op ons kantoor. Houdt u rekening met de openingstijden?

Mijn huurprijs is inclusief kosten voor waterverbruik. Toch krijg nog een aparte factuur van Brabant Water. Hoe komt dat?
FAQ uit/inklappen

Bij sommige woningen is een voorschot op het eigen waterverbruik inderdaad onderdeel van de maandelijkse huur. Hiervoor ontvangt u eens per jaar een eindafrekening van Leystromen. Daarnaast betaalt u direct aan Brabant Water een bedrag voor de zuiveringsheffing (het zuiveren van water voordat het uit de kraan komt). Dit is een heffing die direct door Brabant Water aan u doorberekend wordt en heeft dus niets te maken met uw waterverbruik.

Op welke manier kan ik de huur betalen?
FAQ uit/inklappen

U kunt op de volgende manieren betalen:

 

 • bij ons op kantoor via een pinbetaling
 • via de door ons toegezonden acceptgirokaart
 • via internetbankieren
 • met een automatische incasso

Ik ben de acceptgiro voor de huurbetaling kwijtgeraakt / heb deze niet ontvangen. Wat moet ik nu doen?
FAQ uit/inklappen

U kunt het beste even langskomen om de huur met een pinbetaling te voldoen. Ook kunt u de huur via een overschrijving aan ons overmaken. Vermeldt u er wel even bij over welke maand u de huur betaalt?

Kan ik als huurder een betalingsregeling treffen?
FAQ uit/inklappen

Dat kan. Loopt er echter al een betalingsregeling of is er in het afgelopen jaar al een betalingsregeling getroffen, dan kan er geen nieuwe regeling worden getroffen. Dit wordt echter per situatie beoordeeld. Soms zijn er redenen om een nieuwe of aangepaste regeling te treffen. Neem in ieder geval even contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Wat houdt Schuldhulpverlening in? (SHV)
FAQ uit/inklappen

Als u problemen hebt met uw financiën, kunt u zich melden bij bureau SchuldHulpVerlening. Samen met u kijken ze wat de mogelijkheden zijn voor schuldsanering of bemiddeling. Neem in ieder geval altijd zo snel mogelijk contact op met Leystromen als u financiële problemen hebt, wij kunnen u helpen een oplossing te vinden.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging, wat kan ik doen?
FAQ uit/inklappen

Bij de huurcommissie kunt u een bezwaarschrift opvragen. De bezwaarprocedure kost u € 25,00 maar dat bedrag krijgt u terug als u door de huurcommissie in het gelijk wordt gesteld. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij Leystromen. Wij vullen het bezwaarschrift aan met ons standpunt en zorgen er voor dat beide standpunten bij de Huurcommissie terecht komen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.huurcommissie.nl.

Wie bepaalt de maximale huurverhoging?
FAQ uit/inklappen

Het ministerie van VROM bepaalt jaarlijks het maximale huurverhogingpercentage dat gevraagd mag worden. De corporaties mogen vervolgens zelf beslissen of het maximale percentage wordt toegepast, of een lager percentage.

Wanneer gaat de huur omhoog?
FAQ uit/inklappen

De kale huur wordt altijd per 1 juli aangepast. Jaarlijks vindt ook een aanpassing van de servicekosten plaats.

Met hoeveel procent gaat de huur omhoog?
FAQ uit/inklappen

Het percentage waarmee de huur in 2014 zal stijgen, is nog niet bekend. 

Ik betaal elke maand huur en toch ontvang ik van Leystromen een brief over mijn betalingen.
FAQ uit/inklappen

Waarschijnlijk betaalt u het bedrag niet op de afgesproken datum. U ontvangt dan een herinnering.

Ik betaal de huur automatisch, maar ontvang nu voor een klein bedrag een herinneringsnota.
FAQ uit/inklappen

Waarschijnlijk heeft u gebruik gemaakt van een periodieke overboeking en bent u vergeten om het bedrag na de huurverhoging aan te passen. Neem in dit geval contact met uw bank/giro op en pas het af te schrijven bedrag aan. Het openstaande bedrag betaalt u met de acceptgirokaart die aan de herinneringsbrief zit.

+Huur opzeggen
Wat is de opzegtermijn van mijn huurwoning?
FAQ uit/inklappen

Ten minste één volledige maand. U kunt elke dag van de maand de huur schriftelijk opzeggen. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de ontvangstdatum bij Leystromen. Als u bijvoorbeeld per 17 maart de woning/garage wilt verlaten moet de opzegging uiterlijk 17 februari bij Leystromen binnen zijn. Het is wel belangrijk dat de einde huurtermijn valt op een werkdag.

Ik wil de huur opzeggen in verband met een overlijden, hoe doe ik dat?
FAQ uit/inklappen

U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan door ons een brief te sturen of gebruik te maken van het formulier huur opzeggen. In geval van een overlijden dient u ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Meer informatie vindt u op deze pagina's.

Ik wil de huur opzeggen; hoe doe ik dat?
FAQ uit/inklappen

U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan door ons een brief te sturen of gebruik te maken van het formulier huur opzeggen. In geval van een overlijden dient u ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Meer informatie vindt u op deze pagina's.Vergeet niet de brief indien van toepassing, ook door uw partner of medehuurder te laten ondertekenen.

Kan Leystromen het contract met de huurder opzeggen? Zo ja, met welke reden?
FAQ uit/inklappen

Het opzeggen van de huurovereenkomst door Leystromen gebeurt alleen wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, herstructurering of wanprestatie. In de laatste situatie moet u denken aan huurachterstand, ernstige overlast of het kweken van hennep. Leystromen start bij wanprestatie een procedure ter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie bepaalt wie er in het huis kan blijven wonen?
FAQ uit/inklappen

Contractuele medehuurders die uit elkaar gaan en het oneens zijn over de vraag wie de huurovereenkomst voorzet, kunnen de rechter vragen daarover een beslissing te nemen. Dit kan zowel gelden voor huurders die samenwonen als voor huurders die getrouwd zijn. Het kan ook zijn dat beide partijen er samen uitkomen. U laat ons dan weten op wiens naam de huurovereenkomst mag voortgezet worden.

+Inschrijven
Kan ik mijn inschrijving laten splitsen?
FAQ uit/inklappen

Ja, dat kan. Alleen krijgt de medeaanvrager wel de inschrijftijd van het moment van bijschrijven.

Zijn er kosten verbonden aan inschrijven?
FAQ uit/inklappen

Inschrijven kost eenmalig € 15,00. Jaarlijks vragen wij u of u uw inschrijving wil verlengen. Dit is gratis. U moet echter wel reageren op het verzoek tot verlenging.

Word ik uitgeschreven als ik een woning heb geaccepteerd?
FAQ uit/inklappen

Ja, uw inschrijving komt dan te vervallen. Uiteraard kunt u zich direct opnieuw inschrijven als woningzoekende.

Ik sta alleen ingeschreven maar wil gaan samenwonen en heb gereageerd op een woning voor minimaal 2 personen. Kan dat?
FAQ uit/inklappen

Uw reactie zal niet worden verwerkt in het aanbodmodel. De gegevens zoals u die aan Leystromen heeft verstrekt komen niet overeen met de eisen voor de woning. U moet eerst uw inschrijving als woningzoekende laten aanpassen. U kunt uw partner laten bijschrijven als medeaanvrager.

Ik ben slecht ter been dus kan niet naar een vestiging toe komen. Waar kan ik het aanbod dan verder nog bekijken en hoe kan ik dan reageren?
FAQ uit/inklappen

Misschien heeft u familie of kennissen die voor u kunnen reageren.

Wat is mijn belastbaar inkomen?
FAQ uit/inklappen

Het jaarinkomen dat u samen met dat van een eventuele partner en van andere huisgenoten (kinderen, andere inwonende personen) aan de belastingdienst moet opgeven.

Kan ik mijn partner laten bijschrijven als woningzoekende?
FAQ uit/inklappen

Ja, maar de partner krijgt de inschrijfdatum van bijschrijven. U kunt een partner bijschrijven door in te loggen en de gegevens in te voeren bij mijn inschrijving.

+Woning zoeken
Ik heb geen computer en werk de hele dag: hoe moet ik nu reageren?
FAQ uit/inklappen

Wellicht kan iemand anders dat voor u doen. Daarnaast kunnen we in beperkte mate uitdraaien maken van het aanbod, u kunt die gebruiken om te reageren.

Kan ik een aangeboden woning ook weigeren?
FAQ uit/inklappen

 Als u binnen een tijdsbestek van een jaar 3 x een passende woonruimte weigert, brengen we 12 maanden inschrijftijd in mindering.
Hebt u een voorrangsstatus, dan vervalt deze als u een woning heeft geweigerd. 

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning?
FAQ uit/inklappen

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning kunt u zich inschrijven bij Leystromen. Dat kan als u 18 jaar of ouder bent. Inschrijven kan via de website. Nadat u met iDeal betaald heeft, kunt u direct reageren.

Op welke gronden wordt de woning toegewezen of afgewezen?
FAQ uit/inklappen
 • U moet voldoen aan de gestelde voorwaarden welke in de woningadvertentie vermeld worden: huishoudgrootte, leeftijd en/of inkomen.
 • U kunt een verhuursverklaring van goed huurdergedrag laten zien
 • U hebt een geldig identiteitsbewijs
Hoe reageer ik op een aangeboden woning?
FAQ uit/inklappen

Leystromen neemt contact met u op als u een woning wordt aangeboden. Zorg daarom dat uw contactgegevens altijd kloppen.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik in aanmerking kom voor een woning waar ik op heb gereageerd?
FAQ uit/inklappen

Alleen de eerste kandidaat krijgt van ons op dinsdagen of woensdagen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

+Woning kopen
Verkoopt Leystromen ook woningen?
FAQ uit/inklappen

Ja, een overzicht van het actuele aanbod vindt u in de etalage van onze kantoren en op onze website bij actueel koopaanbod.

Moet ik me inschrijven om in aanmerking te komen voor een koopwoning?
FAQ uit/inklappen

Inschrijven is niet noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een koopwoning maar wel aan te bevelen. Wij informeren ons inschrijversbestand namelijk als eerste wanneer wij een nieuwe woning te koop aanbieden. Zij worden tijdig in de gelegenheid gesteld de woning te bezichtigen en eventueel hun interesse middels een inschrijfformulier te laten blijken. Bij meerdere gegadigden is de datum van inschrijving bepalend met wie wij de onderhandelingen aangaan over de verkoop. Dus: door inschrijving wordt u gericht (prijs, buurt, soort (woning of appartement) ) op de hoogte gehouden van ons aanbod en door een lange inschrijfperiode heeft u meer kans.

Wat houdt de Terugkoopgarantie in?
FAQ uit/inklappen

Terugkoopgarantie betekent dat Leystromen de woning altijd van u terugkoopt als u deze wil verkopen. U bent dus verzekerd van een snelle verkoop als u verhuist. De Terugkoopgarantie is tevens een Terugkoopverplichting. De terugkoopgarantie is alleen van toepassing bij woning die met "Koopgarant" worden verkocht.

De door mij gehuurde woning wordt mij te koop aangeboden. Moet ik nu gedwongen verhuizen?
FAQ uit/inklappen

Nee, u hoeft niet gedwongen te verhuizen als uw woning aan u te koop aan wordt geboden. Als u geen interesse heeft om uw woning te kopen, dan wordt deze pas verkocht wanneer u (vrijwillig) gaat verhuizen.

Hoe weet ik of ik mijn huurwoning ook een keer kan kopen?
FAQ uit/inklappen

Wanneer Leystromen uw huurwoning aan u wil verkopen dan krijgt u van Leystromen een brief onder welke voorwaarden u kunt kopen.

Kan ik zelf ook aangeven bij Leystromen dat ik mijn huurwoning best zou willen kopen?
FAQ uit/inklappen

Dat kan zeker. U kunt contact opnemen met Leystromen om dit kenbaar te maken . Leystromen kan dan snel aangeven of uw huurwoning in aanmerking komt voor verkoop.

+Woningruil
Wanneer kom ik in aanmerking voor woningruil?
FAQ uit/inklappen

U komt in aanmerking voor woningruil als u huurder bent van een woningcorporatie in Nederland en voldoet aan de spelregels die gelden voor de woningtoewijzing.

Kan ik alleen ruilen binnen de gemeenten waar Leystromen haar bezit heeft?
FAQ uit/inklappen

Nee, ook buiten de gemeentegrenzen. Er wordt dan wel naar een verhuurderverklaring gevraagd.

Hoe kan ik deelnemen aan woningruil?
FAQ uit/inklappen

Om deel te nemen aan woningruil zoekt u zelf iemand die zijn woning met die van u wilt ruilen. U kunt contactleggen met huurders door heel Nederland via de website www.woningruil.nl. Als u samen met een andere huurder van woning wilt ruilen, vult u samen het formulier woningruil in. Dit formulier is ook verkrijgbaar is op één van onze vestigingen. Uiteraard kunt u pas ruilen als u schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen.

Blijft de huurprijs gelijk na woningruil?
FAQ uit/inklappen

Wanneer u van woning ruilt, is het mogelijk dat de huurprijs stijgt door de zogenaamde huurharmonisatie.

+Wonen en zorg
Wanneer kom ik in aanmerking voor een seniorenwoning?
FAQ uit/inklappen

U komt in aanmerking voor een seniorenwoning als u 60 jaar of ouder bent en ingeschreven staat als woningzoekende. Voor woonzorgcomplexen worden soms afwijkende leeftijdsgrenzen of toewijzingnormen gehanteerd. Dit wordt vermeld in de woningadvertentie.

Ik ben slecht ter been en zou graag aanpassingen willen laten doen in de woning, bij wie moet ik dan zijn?
FAQ uit/inklappen

Als u belemmeringen in uw huidige woning ondervindt (zoals traplopen), bestaat de mogelijkheid om deze te laten aanpassen. Het kan ook zijn dat het verhuizen naar een gelijkvloerse woning voor u een mogelijkheid is. Afspraken daarover zijn bij de gemeente vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en rolstoelen ten behoeve van haar gehandicapte inwoners. Voor meer informatie kunt u dan ook contact opnemen met uw gemeente.

Worden medische aanpassingen in de woning betaald door Leystromen?
FAQ uit/inklappen

Als u belemmeringen in uw huidige woning ondervindt (zoals traplopen), bestaat de mogelijkheid om deze te laten aanpassen. Het kan ook zijn dat het verhuizen naar een gelijkvloerse woning voor u een mogelijkheid is. Afspraken daarover zijn bij de gemeente vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en rolstoelen ten behoeve van haar gehandicapte inwoners. Voor meer informatie kunt u dan ook contact opnemen met uw gemeente.

+Inwonen, samenwonen en medehuren
Wanneer mag ik mijn woning onderverhuren?
FAQ uit/inklappen

Een woning mag u niet zonder toestemming onderverhuren. Dit staat in de huurovereenkomst. Vraagt u dit dus altijd schriftelijk bij ons aan. We maken dan een afspraak om te beoordelen of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Ik wil graag medehuurder worden. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
FAQ uit/inklappen

U moet voor medehuurderschap aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

 • U moet samenwonen en aan kunnen tonen dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder voert. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat u de intentie heeft om voor lange tijd samen te wonen.
 • De samenleving mag niet van aflopende aard zijn. Dit toont u aan door middel van een gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke verzekeringen e.d.
 • Daarbij moeten zowel de hoofdhuurder en de kandidaat medehuurder zijn hoofdverblijf op het adres van aanvraag hebben.Wanneer dat zo is, kunnen zij samen het formulier verzoek tot medehuurderschap indienen.

Kan ik iemand tijdelijk in de door mij gehuurde woning laten inwonen?
FAQ uit/inklappen

Als u iemand tijdelijk bij u wil laten inwonen dient u daarvoor het formulier aanvraag inwoning in te vullen en aan Leystromen te sturen. Pas na onze schriftelijke toestemming kan u iemand laten inwonen.

Ik trek in bij mijn partner die reeds een woning huurt. Maak ik evenveel aanspraak op de huurrechten als mijn partner?
FAQ uit/inklappen

Nee, u heeft alleen huurrechten als u in het huurcontract vermeld staat als medehuurder.

Kan en mag een kind na overlijden van ouders in de woning blijven wonen?
FAQ uit/inklappen

Als het meerderjarige kind zijn hoofdverblijf in de woning heeft en met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijk huishouding voerde, zonder rechten te kunnen ontlenen aan medehuurderschap, mag hij of zijn als "samenwoner "de huurovereenkomst van rechtswege gedurende 6 maanden voortzetten. Of er sprake van een duurzaam gevoerde gemeenschappelijke huishouding, hangt van de beoordeling per geval af. Het kind moet binnen 6 maanden schriftelijk aangeven of hij de huurovereenkomst wil beëindigen of hij een vordering bij de kantonrechter indient tot het verkrijgen van huurderschap.

Wie mag er na een scheiding in de woning blijven, de huurder of de medehuurder?
FAQ uit/inklappen

Bij een echtscheiding kan de rechter bepalen wie van de echtgenoten (voorlopig) in de woning mag blijven. De huurder die op de huurovereenkomst is vermeld, heeft geen voorrang. Datzelfde geldt wanneer mensen ongehuwd samenwonen. Als zij de samenwoning willen beëindigen en niet samen kunnen beslissen welke partij in de woning blijft, kan ieder van de (mede) huurders de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander de huurovereenkomst niet langer mag voortzetten. De rechter weegt de belangen van beide partijen af. Het resultaat kan zijn dat de medehuurder in de woning blijft en dat de huurovereenkomst met de huurder niet meer voortgezet wordt. Leystromen mengt zich nooit in deze beslissing! Degene die de woning verlaat, moet bij Leystromen afstand doen van de huurrechten.

+Uw klacht, onze zorg
Wat kan ik doen als ik overlast heb van mijn buren?
FAQ uit/inklappen

Als eerste adviseren wij mensen om bij een klacht contact op te nemen met de persoon die de overlast veroorzaakt. Wacht daar niet te lang mee. U kunt daardoor een conflict voorkomen. In de folder U, uw buren en uw woonomgeving vindt u informatie over hoe met elkaar om te gaan.

Welke hulp kan ik inschakelen als een gesprek bij overlast niet mogelijk is?
FAQ uit/inklappen

Als een gesprek niet mogelijk is met de veroorzaker van de klacht, kunt u de hulp inschakelen van een derde. Bijvoorbeeld iemand die als buurtbemiddelaar optreedt, een wijkagent de huismeester of de woonconsulent. In de folder U, uw buren en uw woonomgeving, vindt u informatie over hoe met elkaar om te gaan.

Ik heb een vraag of klacht over afvalcontainers.
FAQ uit/inklappen

Hiervoor moet u contact op nemen met de gemeente, dus niet met Leystromen.