Governance Code

Per 1 mei 2015 is de Governance Code Woningcorporaties vernieuwd.  De Governance Code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De leden van Aedes kunnen aangesproken worden op de naleving van deze normen en de leden kunnen ook elkaar hierop aanspreken.

Corporaties dienen zich te houden aan de bepalingen uit de de Governance Code. In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en Raad van Commissarissen te bevorderen is afwijken van de code met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt 'pas toe'. Dit staat in de code bij de bepalingen aangegeven. Het aantal bepalingen waarvoor dit geldt is ten opzichte van de vorige Governancecode uitgebreid. 

Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Over deze uitleg kan de corporatie door zowel collega’s als andere belanghebbenden worden bevraagd en eventueel aangesproken.

Leystromen onderschrijft de Governancecode en handelt naar deze code.

In het menu hiernaast vindt u alle relevante informatie.