Passend Toewijzen

Vanaf 2016 mogen woningcorporaties alleen nog woningen toewijzen die passen bij het inkomen van de huurder. Dat heet passend toewijzen. Hiermee wil de regering voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een te dure woning wonen. Op deze manier worden de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar gehouden.

Huurinkomenstabel
U vindt de huurinkomenstabel op de website van Woning in Zicht

Woningzoekenden met een zware zorgindicatie*
Voor woningzoekenden met een zware zorgindicatie is het inkomen niet van belang om recht te hebben op een toegankelijke sociale huurwoning (zorgwoning of aangepaste woning).

Bruto inkomen huishoudenNetto huur
€ 0 t/m € 40.349Volgens huurinkomenstabel
€ 40.350 en hoger

€ 635,06 en hoger

 *Recht op verpleging en verzorging van ten minste 10 uur per week gedurende ten minste één jaar, of
Als er sprake is van een indicatie voor verblijf (Wet langdurige zorg), of
Als er sprake is van een indicatie voor ADL - assistentie (Wet langdurige zorg).

Belangrijk

 • Als uw huishoudinkomen nu lager of hoger is dan op de inkomensverklaring staat vermeld, dan houden wij daar rekening mee bij het passend toewijzen
 • Huishoudgrootte telt altijd mee voor Passend Toewijzen
 • Voorrangsregels bij toegankelijke woningen blijven bestaan

Zorg dat uw gegevens kloppen!
Om op de juiste woningen te kunnen reageren is het belangrijk dat uw gegevens kloppen.
Let op: het inkomen van meeverhuizende personen die geen kinderen van u zijn, telt ook mee.

Kunt u hulp gebruiken?
Wilt u graag reageren op onze huurwoningen maar bent u er niet zeker van binnen welke huurprijscategorie u mag reageren? Neem dan contact op met één van de medewerkers van team Verhuur via telefoonnummer 088 031 33 49. Hiermee voorkomt u dat u 'niet passend' reageert en geen kans heeft op de woning.

Passend Toewijzen

Passend Toewijzen/Inkomen

 • Hoe weet ik wat mijn huishoudinkomen is?

  Bij Passend Toewijzen wordt het inkomen van uw inkomensverklaring gebruikt. Daarvoor verstrekt de Belastingdienst gratis uw IBRI-formulieren (inkomensverklaring). U kunt deze digitaal opvragen bij MijnBelastingdienst.nl of telefonisch: 0800 - 0543. Als het inkomen op basis van deze toets onder de norm voor de huurtoeslaggrens ligt, moet een woning passend toegewezen worden.
  De toets past een indexpercentage toe om het inkomen om te rekenen naar het huidige jaar.

 • Hoe en wanneer moet ik mijn inkomensverklaring indienen?

  Als u gereageerd heeft op een huurwoning en kandidaat nummer 1 bent, dan nemen wij contact met u op en doen u een woningaanbieding. Dan gaat Leystromen de inkomenstoets doen; daarvoor hebben wij uw inkomensverklaring nodig. U kunt een inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst: 0800 - 0543. U kunt deze ook digitaal aanvragen via MijnBelastingdienst.nl
  Neem uw inkomensverklaring mee naar het kennismakingsgesprek. Als u geen inkomensverklaring heeft, kunnen wij geen woning aan u verhuren.

 • Is voor statushouders een inkomenstoets vereist?

  Nee, voor statushouders (met medebewoners die statushouder zijn) die vanuit een asielzoekerscentrum een sociale huurwoning betrekken is geen inkomenstoets vereist. Dit komt omdat statushouders altijd een lager huishoudinkomen hebben dan maximaal toegestaan is om een sociale huurwoning te huren.

 • Wat moet ik doen als mijn huidige inkomen hoger of lager is dan volgens de inkomensverklaring?

  U levert naast de inkomensverklaring ook uw laatste drie loonstroken of uitkeringsgegevens aan. Wij bekijken of het inkomen inderdaad hoger of lager is en houden hiermee rekening bij het passend toewijzen.
  De inkomensverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst : 0800 - 0543. Of digitaal via MijnBelastingdienst.nl

Passend Toewijzen/Huurgrenzen

Passend Toewijzen/Woningwet

 • Wat is de nieuwe Woningwet

  Met de herziene Woningwet wordt het toezicht op de woningcorporaties verscherpt. Zo wil de regering voorkomen dat woningcorporaties in de toekomst in financiële problemen komen.

  Daarnaast wil de regering dat woningcorporaties zich alleen nog bezighouden met het bouwen en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen.

  Passend Toewijzen is een onderdeel van de nieuwe Woningwet.

 • Wanneer is de nieuwe Woningwet ingegaan?

  Op 1 juli 2015. Maar veel regels uit de wet gaan pas in op 1 januari 2016. Dat is ook zo voor Passend Toewijzen.  Leystromen gaat al vanaf  1 december 2015 passend toewijzen. Dat doen we omdat we in december al woningen toewijzen waarvan het huurcontract in 2016 ingaat.

 • Wat levert de nieuwe Woningwet op?

  De nieuwe Woningwet draagt bij aan transparantie en verbetering van de corporatiesector. Het toezicht wordt versterkt en huurders en gemeenten krijgen meer invloed.