Warmtewet

Wat houdt de warmtewet in?
De Warmtewet is een Nederlandse wet die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. De wet geeft regels over de levering van warmte voor verwarming en warm tapwater door middel van stadsverwarming en blokverwarming (waaronder ook warmte-koude-opslag) en is gericht op kleinverbruikers zoals consumenten. Bij deze types energielevering is er geen landelijk netwerk. De afnemer heeft daardoor geen keuze voor een leverancier. Leystromen krijgt op grond van de warmtewet een rol als energieleverancier en moet zich ook houden aan de leveringsvoorwaarden die voor alle energieleveranciers gelden.

De wet regelt het volgende:

• Landelijke maximumtarieven voor warmte.
• Wanneer een warmteleverancier een afnemer mag afsluiten.
• Wanneer een afnemer recht heeft op compensatie bij een storing.
• Wat er in de overeenkomst tussen de afnemer en de warmteleverancier moet staan.
• De rechten en plichten van een afnemer bij het meten van het warmteverbruik.
• De mogelijkheid om een meningsverschil tussen de afnemer en de warmteleverancier aan een geschillencommissie voor te leggen.
• De verplichting voor de leverancier om een op afstand leesbare meter ter beschikking te stellen.

Waarom is er een Warmtewet?
Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is die warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming.

U bent een nieuwe huurder
Als u een woning of bedrijfsruimte van ons gaat huren, ondertekent u een huurovereenkomst. Daarnaast ondertekent u ook nog een Individuele Leverovereenkomst voor levering van Warmte. Dit geldt alleen als de warmte centraal geregeld wordt in uw woongebouw. De wijze waarop de warmte wordt geleverd valt onder de Warmtewet. U betaalt een maandelijks voorschot via de servicekosten. Dit bedrag bestaat uit een vast en een variabel deel. Jaarlijks ontvangt u een afrekening van het voorschot samen met de afrekening van de overige servicekosten voor uw woning of bedrijfsruimte.

Wat merk ik als huurder van de invoering van de Warmtewet?
In de praktijk merkt u er niets van. U blijft elke maand een voorschotrekening ontvangen. En u krijgt elk jaar een jaarafrekening.

De jaarafrekening
De jaarafrekening voor warmte ziet er vanaf 2014 wel anders uit dan u gewend was. De verschillende kostenposten bijvoorbeeld staan duidelijk op uw jaarafrekening.

Ga ik door de Warmtewet meer of minder betalen voor warmte?
In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou gebruiken. Wij noemen dit het “Niet meer dan anders-principe”.
Of u meer of minder gaat betalen dan voorgaande jaren kunnen wij niet zeggen. Dit ligt namelijk aan uw persoonlijke situatie.

 Overzicht tarieven 2018 volgens Warmtewet 

 

Tarieven 2018Prijs LeystromenPrijs maximaal
Warmte per Gigajoule€ 22,74€ 24,05
Vastrecht warmte per maand€ 13,54€ 25,79
Warm tapwater per Gigajoule€ 22,74€ 24,05
Meetkosten per maand€ 2,11€ 2,11


Welke kosten mag de warmteleverancier bij mij in rekening brengen voor stads- en blokverwarming?

Op uw jaarafrekening moet duidelijk staan waarvoor u allemaal precies betaalt. Uw warmteleverancier mag voor de levering van warmte en warm tapwater bij stadsverwarming en blokverwarming vier soorten kosten bij u in rekening brengen:

• Variabele kosten voor de levering van warmte en/of warm tapwater per verbruikte Gigajoule (Gj).

• Vaste kosten voor de levering van warmte en/of warm tapwater (vastrecht).

• Kosten voor een warmtewisselaar.
Gebruikt u ook warm tapwater? Dan kan het zijn dat u een warmtewisselaar heeft.

• Kosten voor het meten van uw warmteverbruik.
U betaalt een meettarief voor het meten van uw verbruik. Hebt u een eigen meter? Dan wordt er gebruik gemaakt van een kosten verdeelsysteem. (radiatormeters)

Krijgt u ook een koude lucht/koeling geleverd in uw woning dan wordt hier ook een apart vijfde tarief voor in rekening gebracht. Koude lucht/koeling valt buiten de strekking van de Warmtewet.

Leye Energie BV
Leye Energie houdt zich bezig met de levering van duurzame energie. Leye Energie is een dochteronderneming van Leystromen. Leystromen vindt verduurzaming van het woningbezit belangrijk. Met Leye Energie wil Leystromen zich op de toekomst voorbereiden. De per 1 januari 2014 ingevoerde landelijke Warmtewet was aanleiding om Leye Energie op te richten. Kijk voor meer informatie op www.leye-energie.nl